Ādažu novada ainava

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.

Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.( https://ej.uz/o9h5 )

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus:

2023.gada 22.martā Ādažu novada domē pieņēma lēmumu Nr. 107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Ainavu plāns tiek sagatavots Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādēs ietvaros.

Ainavu plāna mērķis ir saglabāt ainavas līdzsvaru, nemainot tajā esošās vērtības, kā arī nostiprinot un pilnveidojot ainavā sastopamās vērtīgās struktūras, nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vidēs saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu.

Ainavu plāna izstrādes ietvaros tiek izstrādāta metodika, saskaņā ar kuru tiek sagatavots pētījums esošās situācijas apzināšanai un ainavu ietekmējošo faktoru noteikšanai. Šis pētījums būs pamatojums rekomendācijām vietas vērtību saglabāšanai, ainavu aizsardzībai un tālākai attīstībai.

Ādažu novada īpašā priekšrocība ir daudzveidīga dabas vide un ainavas ar plašiem mežu masīviem, Rīgas jūras līča piekrasti un kāpām, Gaujas grīvu, ezeriem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Savukārt Rīgas tuvuma un esošo dabas vērtību ietekmē Ādažu novadam ir augsts rekreācijas un tūrisma attīstības potenciāls, kas rada slodzi uz dabas vidi.

Ādažu novada ainavas spēcīgi ietekmē transporta infrastruktūra – veidojas konfliktvietas, kā arī apbūvēs izplešanās lauksaimniecības un mežu teritorijās. Ainavas vizuālo identitāti ietekmē arī degradētas teritorijas.

Marta sēdē Ādažu novada domē pieņēma lēmumu Nr.105 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada transporta attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.ģadam izstrādēs ietvaros.

Transporta plāna izstrādi nosaka nepieciešamība meklēt risinājumus Ādažu pilsētas, Ādažu un Carnikavas pagastu ielu un ceļu, gājēju ceļu, veloceļu, sabiedriskā transporta maršrutu un tranzīta maģistrāļu līdzsvarota tīkla izveidei, ņemot vērā nē tikai ekonomiskos aspektus, bet arī novada iedzīvotāju augošo pieprasījumu pēc pievilcīgas un labvēlīgas dzīves vides. Transporta plāna izstrādei jādrošina līdz šim veikto pētījumu par satiksmēs dalībnieku plūsmām Ādažu novada teritorijā izvērtējumu un jāsniedz risinājumus, kas iekļaujami jaunajā Ādažu novada teritorijas plānojumā.

Par Ādažu novada transporta attīstības plāna izstrādēs vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis. 19 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domēs, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: tpn@adazi.lv .

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā 2022.gadā paredzēts:

 •  izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūvēs noteikumus;
 •  izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai;
 •  izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūvēs izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums;
 •  pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas;
 •  noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai;
 •  izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām;
 •  pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām;
 •  izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei;
 •  izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams;
 •  izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegumus.

Teritorijas plānojuma uzsākšanas pirmā sanāksme notika 2023. gada 17. janvārī ZOOM platformā plkst.17.00. Sanāksmi iespējams noskatīties arī Facebook platformā.

Klātienes sanāksmes notika 24. janvārī Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33, plkst. 18.00 un 31.janvārī – Carnikavas pamatskolā, plkst. 18.00.

Tāpat iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties fokusa grupu sanāksmēs. Sapulces tika rīkotas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, lai aicinātu sabiedrību izteikt savus priekšlikumus jaunajam teritorijas plānojumam. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam skatīt šo saiti.

Iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes procesā, kā arī izteikt savu viedokli par to iedzīvotājiem organizēt tikšanos laikā, par kuru norisi sekos informācija pašvaldības mājas lapas https://www.adazi.lv/ sadalā Aktualitātēs un Attīstība/Teritorijas plānošana/Teritorijas plānojums/Publiskās apspriešanas un pašvaldības Facebook kontā

Lai nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā. Pašvaldība līdz 2023. gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti 1. redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama zemāk:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Teritorijas plānošanas nodaļā:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu Tpn@adazi.lv
 • pa pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,
 • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 21-64, un Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163,
 • kā e-iesniegumu latvija.lv.

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vairāk informācijas par jauno teritorijas plānojumu un tā izstrādes procesu sniegs tā izstrādes vadītāja Indra Murziņa un nodaļas darbinieki, kontaktinformāciju skatīt šeit.

Atgādinām, ka līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai, spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums un Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Teritorijas plānošanas nodaļā:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu: tpn@adazi.lv;
 • pap pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
 • iesniedzot pašvaldības klientu centros Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads (1. stāvs) vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
 • kā iesniegumu latvija.lv

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vairāk informācijas par jauno teritorijas plānojumu un tā izstrādes procesu sniegs tā izstrādes vadītāja Indra Murziņa un nodaļas darbinieki, kontaktinformāciju skatīt šeit.

Atgādinām, ka līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai, spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums un Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam.