ĪSTENOŠANĀ: 

Latvijas skola soma

Projekta īstenotājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Sadarbības partneris: Ādažu novada pašvaldība

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Ādažu vidusskola
 • Carnikavas pamatskola

Kopējais pieejamais finansējums: 114341,45 EUR

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni

Projekta īstenošanas laiks: 2018. - 

Projektā īstenoti pasākumi:

 • Kultūras aktivitātes klātienē vai izglītības iestādē;
 • Skatītas teātra izrādes, koncerti, mācību ekskursijas;
 • Mākslas pasākumi kultūras centros dažādās vietās Latvijā

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

Plašāka informācija par projektu: www.latvijasskolassoma.lv

NOSLĒGUŠIES:

logo rinda - visc, esf, nap

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 SAM 8.3.2 Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris: Ādažu novada dome, Carnikavas novada dome, Ādažu novada pašvaldība (pēc novadu apvienošanas)

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Ādažu vidusskola
 • Carnikavas pamatskola

Kopējais pieejamais finansējums: 70943.29 EUR

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni un pedagogi

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2023. gads

Projektā īstenoti pasākumi:

 • pedagoga palīgi/ otrais pedagogs- atbalsts mācību stundu laikā gan skolēniem ar mācību grūtībām, gan talantīgajiem skolēniem;
 • mācību vizītes un ekskursijas mācību procesa pilnveidošanai;
 • individuāls atbalsts skolēniem dažādās mācību jomās, sekmējot socializēšanos un savstarpēju sadarbību;
 • pedagogu profesionālā pilnveide;
 • un citas aktivitātes, kuru rezultāts ir ilgtspējīgs un pilnveido skolēnu un pedagogu zināšanas.

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

Plašāka informācija par projektu - ŠEIT.

pumpurs, Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneris: Carnikavas novada dome, Ādažu novada pašvaldība (pēc novadu apvienošanas)

Projekta mērķis: Mazināt to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Carnikavas pamatskola

Kopējais pieejamais finansējums: 65 258.22 EUR

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2022. gads

Projektā īstenoti pasākumi:

 • individuālo atbalsta plānu izstrāde skolēnam mācību intervences novēršanai;
 • konsultācijas un atbalsta pasākumi skolēniem;
 • riska jauniešu iesaiste jauniešu projektos;

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

 

Plašāka informācija par projektu – www.pumpurs.lv

logo rinda - visc, esf, nap

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneris: Ādažu novada dome, Carnikavas novada dome, Ādažu novada pašvaldība (pēc novadu apvienošanas)

Projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Ādažu vidusskola
 • Carnikavas pamatskola

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni un pedagogi, vecāki

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2021. gads

Projektā īstenoti pasākumi:

 • Skolēni un viņu vecāki saņēma karjeras konsultācijas;
 • Pedagoga – karjeras konsultanta amata vietas izveide uz projekta laiku;
 • Dažādi atbalsta un informatīvi pasākumi karjeras attīstīšanai.

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

Plašāka informācijas par projektu - ŠEIT

logo rinda - visc, esf, nap

Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneris: Ādažu novada pašvaldība

Projekta mērķis: valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Ādažu vidusskola
 • Carnikavas pamatskola

Kopējais pieejamais finansējums: saņemti 194 Acer Chromebook Ādažu vidusskolai un 85 – Carnikavas pamatskolai

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni

Projekta īstenošanas laiks: 2022. -2023. gads

Projektā īstenoti pasākumi:

 • Izglītības iestādēm piegādāti portatīvie datori mācību procesam klātienes vai attālinātām mācībām

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

Plašāk par projektu - ŠEIT

 

 

logo rinda - visc, esf, nap


Projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs” (projekts Nr. 2.3.2.3.i.)

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneris: Ādažu novada pašvaldība

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

 • Ādažu vidusskola

Kopējais pieejamais finansējums: saņemti 94 Acer Chromebook, 29 Asus Chromebook, 2 HP Chromebook

Mērķa grupa: 1.-12. klases skolēni

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gads

Projektā īstenoti pasākumi:

 • Izglītības iestādēm piegādāti portatīvie datori mācību procesam klātienes vai attālinātām mācībām

Koordinatore Ādažu novada pašvaldībā – Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas izglītības speciāliste Kristīne Ludiņa - Jākobsone (tālr. 23556621, kristine.ludina@adazi.lv)

Plašāka informācija par projektu -  ŠEIT.