Ādažu novada Pedagoģiski medicīniskā komisija

 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja - Inese Roste Timrota.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi:

 • Psihologs Gundega Ulme
 • Psihologs Normunds Legzdiņš,
 • Logopēds – Marita Sokolovska -Maldupa,
 • Speciālais pedagogs – Ineta Vēvere,
 • Sertificēta ārstniecības persona – Tatjana Parovinčaka.

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6. klasei, ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei.

Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (skatīt dokumentu)

Pieteikšanās komisijai:

 • Pieteikšanās notiek elektroniski e-pastā: pedmed@adazi.lv, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi, klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā tālrunis saziņai: 28721132.

 • Nepieciešamos dokumentus iesniedz izglītojamā vecāki vai pilnvarotā persona (e-pastā - vismaz vienu nedēļu pirms komisijas sēdes un oriģinālus - klātienē, ierodoties uz komisijas sēdi).

Komisijai iesniedzamie dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums (skatīt dokumentu) ;
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku personu apliecinošs dokuments;
 3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
 4. Ārsta speciālista atzinums par veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs vai sešus mēnešus pirms komisijas sēdes (skatīt dokumentu);
 5. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (skatīt dokumentu) vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
 6. Izglītojamā sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
 7. Izglītības iestādes logopēda (skatīt dokumentu), speciālā pedagoga (skatīt dokumentu) atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
 8. Izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo (skatīt dokumentu), kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
 9. Citi speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni un kas izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Ja komisijai netiek uzrādīts izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un izglītojamā likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments un nedēļu pirms komisijas sēdes uz e-pastu nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, izglītojamā izpēte komisijas sēde tiek atlikta.

Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ja jālemj par ilgstoši slimojošo bērnu mācību organizēšanu mājās) un viens no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.