Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1159 un platību 3,89 ha (ietilpst nekustamā īpašuma “Sautiņu pļavas” ar kad. Nr. 8052 008 1159 sastāvā) zemes iznomāšanai mazdārziņiem, paredzot tajā piecus papildu mazdārziņus 300 līdz 450 m2 platībā saskaņā ar shēmu (pielikums).

Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. +371 67996900.

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Kadagas centrs” (zemes vienība ar kad. apz. 80440050105), 110 m2 platībā, bez apbūves tiesībām ar mērķi – aptiekas izvietošanai, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 4.jūlijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. +371 67996900.

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Gaujas iela 10A” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 007 0362), 70 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām ar mērķi – kafejnīcas izvietošanai, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 12.jūnijs. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. +371 67996900.

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Jaunsalnieki” (zemes vienība ar kad. apz. 8044 004 0249), 0.13 ha platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 26.aprīlis. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. +371 67996900.

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 80440070427, 600 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo grafisko pielikumu, ar apbūves tiesībām un izmantošanas mērķi – izglītības iestādes būvniecība, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 2018.gada 8.marts. Pieteikumi iesniedzami Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Papildus informācija pa tālr. +371 67996265.

Ādažu novada dome izsludina nomas pretendentu pieteikšanos daļai no zemesgabala “Vējpriedes”, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 008 0203, 500 m2 platībā, saskaņā ar zemāk redzamo garfisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu š.g. 17.oktobris.

Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 008 0203. Iznomāta tiek zemesgabala daļa aptuveni 0,7 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals),  saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumā Nr.1 pievienoto shēmu. Zemesgabala platība var tikt precizēta atbilstoši Konkursa pretendentu (turpmāk – Pretendents) piedāvājumiem.

Konkursa mērķis ir noteikt vispiemērotāko piedāvājumu Zemesgabala apbūvei, labiekārtošanai un apsaimniekošanai. Nekustamā īpašuma “Vējpriedes” daļas primārā izmantošana ir ar sportu un rekreāciju saistītām aktivitātēm.

Konkursa Pretendents, kura piedāvājums saņems augstāko novērtējuma punktu skaitu un atbildīs visām Nolikuma prasībām, iegūs tiesības nomāt Zemesgabalu ar tiesībām būvēt sporta un rekreācijas objektu atbilstoši savam piedāvājumam un Nolikuma prasībām.

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija Konkursam notiek līdz 2017.gada 16. oktobrim katru darba dienu, nogādājot piedāvājumus Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā personīgi, pa pastu vai ar kurjeru– pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00. Pretendents Konkursa reģistrācijas dokumentus 1 (vienā) eksemplārā ievieto aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:

  • Konkursa Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskai personai) vai Pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai);
  • norādi: „Konkursam „Par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads ar kadastra Nr.8044 008 0203. Neatvērt līdz 2017.gada 24.oktobra plkst. 10.00.

Konkursa kontaktpersona – Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, tālr. +371 67996265,  artis.bruvers@adazi.lv.