Apstiprināta Attīstības programma 2021.-2027.gadam!

Ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr. 17 ir apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) gala redakcija. 29.09.2021. Ādažu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 116, precizējot sagatavoto Vides pārskatu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja un Aizsardzības ministrijas iesniegtajiem komentāriem. 23.02.2022. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija, kā arī apstiprināts Attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2021.gadu. 26.10.2022. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija.

15.01.2023.-31.03.2023. veikta iedzīvotāju aptauja . 26.04.2023. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija, kā arī apstiprināts Attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2022.gadu. 28.06.2023. aktualizēts Attīstības programmas pašreizējās situācijas raksturojums (2023).

No 30.10.2023. līdz 17.11.2023. notika sabiedriskā apspriešana aktualizētajiem Attīstības programmas Rīcības plānam un Investīciju plānam. Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens priekšlikums. 23.11.2023. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija.

28.03.2024. apstiprināts Attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2023.gadu. No 08.04.2024. līdz 23.04.2024. notika sabiedriskā apspriešana aktualizētajiem Attīstības programmas Rīcības plānam un Investīciju plānam. Tika saņemti 4 personu priekšlikumi dokumentu uzlabojumiem. 25.04.2024. tika veikta Attīstības programmas Rīcības programmas un Investīciju programmas aktualizācija, kā arī apstiprināts Attīstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojums.

Ādažu novada plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks, infografika

 

Ar Programmas gala redakcijas un Vides pārskata materiāliem var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv,
  • Ādažu pašvaldības tīmekļvietnē adazunovads.lv ;
  • klātienē domes Attīstības un projektu nodaļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Tāpat aicinām iepazīties ar 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam gala redakciju.

2024.04. 25.

2024.03.28.

2023.11.23.

2023.10.26.

2023.06.28.

2023.04.26

Attīstības programmas 3.sējums – Rīcības plāns , gala redakcija (plāna aktualizācija 26.04.2023.)

Attīstības programmas 3.sējums – Investīciju plāns , gala redakcija (plāna aktualizācija 26.04.2023.)


2022.10.26.


2022.02.23.


2021.09.29.


2021.07.27.


2021.03.23.