Pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Veinbergs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Edīte Kēlere
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ilze Žīgure
 • Komisijas locekle: Elīna Klindžāne
 • Komisijas locekle: Aija Krieva
 • Komisijas locekle: Ieva Roze
 • Komisijas locekle: Liene Krūze
 • Komisijas loceklis: Toms Liepiņš
 • Komisijas loceklis: Halfors Krasts

Administratīvās komisijas e-pasts: administrativa@adazi.lv

Sēdes notiek:

 • Otrdienās plkst. 16.00, Ādažos, Gaujas ielā 16, 2.stāvā, 43. kab. Jautājumu gadījumā zvanīt Edītei Kēlerei, mob. +371 22074497.
 • Ceturtdienās plkst. 16.00, Carnikavā, Stacijas ielā 5.  Jautājumu gadījumā zvanīt Ilzei Žīgurei, mob.+371 27806111.

Izskata sūdzības par domes priekšsēdētāja vietnieku, domes izpilddirektora, kā arī pašvaldības iestāžu un domes Administrācijas struktūrvienību izdotiem administratīviem aktiem pašvaldības autonomās kompetences jautājumos.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Sniedze BRAKOVSKA, deputāte.
 • Komisijas loceklis: Guntis PORIETIS, pašvaldības izpilddirektors.
 • Komisijas loceklis: Jevgēnija SVIRIDENKOVA, Centrālās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītāja.
 • Komisijas locekle: Kristīne LAKŠEVICA, deputāte.
 • Komisijas loceklis: Gatis MIGLĀNS, deputāts.
 • Komisijas loceklis: Centrālās pārvaldes jurists

 

Izskata ierosinājumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

 • Laila RAISKUMA, komisijas priekšsēdētāja, Centrālās pārvaldes Personāla nodaļas vadītāja.
 • Karīna MIĶELSONE, pašvaldības domes priekšsēdētāja.
 • Valērijs BULĀNS, pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos.
 • Genovefa KOZLOVSKA, pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece pašvaldības funkciju jautājumos.
 • Kerola DĀVIDSONE, deputāte.
 • Sniedze BRAKOVSKA – deputāte.
 • Linda TIĻUGA, Ādažu novada kultūras centra vadītāja.
 • Ieva ROZE, Ādažu novada sociālā dienesta vadītāja.
 • Daiga LANDSMANE, Ādažu novada sociālā dienesta vadītājas vietniece.
 • Elita PĒTERSONE, iedzīvotāja.
 • Elita TERENTJEVA, iedzīvotāja.

Veic Ādažu novada domes un tās Administrācijas uzkrāto, uzskaitīto, saglabāto un izmantoto informatīvi vērtīgo dokumentu (pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumentu) glabāšanas termiņu noteikšanu, atlasīšanu to turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai, kā arī dokumentu vērtības ekspertīzes rezultātu noformēšanu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas locekle: Jevgēnija Sviridenkova
 • Komisijas locekle: Rita Makejeva

 

 • Komisijas priekšsēdētāja: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas locekle: Sniedze Brakovska
 • Komisijas locekle: Lāsma Dene
 • Komisijas locekle: Alise Timermane-Legzdiņa
 • Komisijas priekšsēdētāja: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas locekle: Ligita Anspoka
 • Komisijas locekle: Alise Timermane-Legzdiņa
 • Komisijas locekle: Arnis Rozītis
 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Liepiņš
 • Komisijas locekle: Ligita Anspoka
 • Komisijas loceklis: Arnis Rozītis
 • Komisijas locekle: Alise Timermane-Legzdiņa

 

 • Komisijas priekšsēdētāja: Ligita Anspoka
 • Komisijas loceklis: Nauris Rubens
 • Komisijas locekle: Antra Krasta
 • Komisijas locekle: Ilona Gotharde
 • Komisijas loceklis: Gatis Miglāns

KOMISIJAS PROTOKOLI

Nostiprina profesionālās ētikas normas un pamatprincipus atbilstoši Ādažu novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem un veicina darbinieku rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa prasībām.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Laila Raiskuma
 • Komisijas locekle: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas loceklis: Edvīns Šēpers
 • Komisijas locekle: Ļubova Petrovska
 • Komisijas locekle: Ilona Gotharde
 • Komisijas loceklis: Mariss Martinsons
 • Komisijas loceklis: Agris Grīnvalds

Nodrošina par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikto saimniecisko darījumu iepirkumu (preču piegāde, būvdarbi, remontdarbi, pakalpojumi u.c.) piešķiršanu, organizējot iepirkumu procedūras, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūru atklātumu un pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs BULĀNS
 • Komisijas loceklis: Jānis LEJA
 • Komisijas loceklis: Everita KĀPA
 • Komisijas loceklis: Alīna LIEPIŅA-JĀKOBSONE
 • Komisijas loceklis: Uģis DAMBIS
 • Komisijas loceklis: Artis BRŪVERS
 • Komisijas loceklis: Evija ŠEFERE

Nodrošina apstādījumu aizsardzību un veicina pilsētvides ainavas veidošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši vides kvalitātes un dabas aizsardzības noteikumu prasībām un pašvaldības teritorijas plānojumam.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Sliede
 • Komisijas loceklis: Iveta Grīviņa – Dilāne
 • Komisijas loceklis: Aivis Šumila

Uzrauga ar novada administratīvajā teritorijā esošās lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Diāna Čūriška
 • Komisijas loceklis: Genovefa Kozlovska
 • Komisijas loceklis: Nataļja Krasnova
 • Komisijas loceklis: Vollijs Kuks
 • Komisijas loceklis: Zintis Varts

Nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Sliede
 • Komisijas loceklis: Mārtiņš Upmanis
 • Komisijas loceklis: Jānis Ruks
 • Komisijas loceklis: Ivars Treimanis

Izvērtē iesniegumus Ādažu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un tām brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī pieņem attiecīgus lēmumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas locekle: Sarmīte Mūze
 • Komisijas loceklis: Jānis Tiļčiks
 • Komisijas loceklis: Jānis Beķers

 

Organizē un veic ar atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu procesu saistītus jautājumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edvīns Šēpers
 • Komisijas loceklis: Volli Kukk
 • Komisijas loceklis: Jānis Leja
 • Komisijas loceklis: Agris Grīnvalds
 • Komisijas loceklis: Guna Cielava

Pārrauga pašvaldības projektu izpildes un plānošanas gaitu, tai skaitā, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ietvaros realizējamus projektus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas loceklis: Valērijs Bulāns
 • Komisijas loceklis: Artis Brūveris
 • Komisijas locekle: Sarmīte Mūze
 • Komisijas locekle: Karīna Miķelsone
 • Komisijas locekle: Everita Kāpa
 • Komisijas loceklis: Gatis Miglāns
 • Komisijas locekle: Inga Pērkone
 • Komisijas priekšsēdētāja: Alma Brinkmane
 • Komisijas locekle: Ieva Pelcmane
 • Komisijas locekle: Simona Čaupala
 • Komisijas loceklis: Raitis Kubuliņš

Koordinē pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicina civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldības koordinēšanas jautājumu risināšanu.

 • Komisijas priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (pašvaldības domes priekšsēdētāja).
 • Priekšsēdētāja vietnieks Ģirts FORANDS (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).
 • Priekšsēdētāja vietnieks Artūrs KESLERS (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).
 • Komisijas loceklis/ komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs K. Miķelsones prombūtnes laikā: Oskars FELDMANIS (Ādažu novada pašvaldības policija).
 • Komisijas loceklis Oskars KUDLIS (NBS Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieris).
 • Komisijas loceklis Uldis DADŽĀNS (Latvijas Republikas Zemessardze).
 • Komisijas loceklis Kalvis AVOTIŅŠ (Valsts vides dienests).
 • Komisijas loceklis Mareks SAMOHVALOVS (Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs).
 • Komisijas loceklis Edgars Sīmanis (Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta Saulkrastu brigādes vadītājs).
 • Komisijas loceklis Artis BRŪVERS (Ādažu novada administrācija).
 • Komisijas loceklis Gints DZIRKALIS (Ādažu novada pašvaldības policija).
 • Komisijas loceklis Mareks Stepens (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa priekšnieks).
 • Komisijas loceklis Jānis RUKS (Rīgas reģionālā virsmežniecība).
 • Komisijas loceklis Gunārs DZENIS (pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”).
 • Komisijas loceklis Maksims RUBULIS (A/s “Gaso”).
 • Komisijas loceklis Ivo LEOKE (AS “Sadales tīkls”).

 

Veicina bērnu tiesību ievērošanu, organizējot preventīvo darbu nepilngadīgo bērnu uzvedības korekcijā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Oskars Feldmanis
 • Komisijas locekle: Ieva Roze
 • Komisijas locekle: Daiga Landsmane
 • Komisijas locekle: Sintija Vītola
 • Komisijas locekle: Ineta Stasjule
 • Komisijas locekle: Ligita Anspoka

Darbojas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Agita Berkmane
 • Komisijas locekle: Antra Meola
 • Komisijas locekle: Ilze Bērziņa
 • Komisijas locekle: Antra Stradiņa
 • Komisijas locekle: Svetlana Lauce
 • Komisijas locekle: Rita Rossoha-Sadoviča
 • Komisijas loceklis: Ervīns Lukstiņš

Sniedz atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī par mācību mājās organizēšanu.

Sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja: Inese ROSTE–TIMROTA, Ādažu vidusskolas speciālais pedagogs;

Komisijas loceklis: Marita SOKOLOVSKA-MALDUPA, PII “Strautiņš” logopēds;

Komisijas loceklis: Ineta VĒVERE, PII “Riekstiņš” speciālais pedagogs;

Komisijas locekle: Gundega ULME, PII “Piejūra” psihologs;

Komisijas loceklis: Normunds LEGZDIŅŠ, Ādažu vidusskolas psihologs;

Komisijas loceklis: Tatjana POROVINČAKA, BKUS “Bērnu psihiatrijas klīnika” bērnu psihiatrs.