Pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Veinbergs
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Edīte Kēlere
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ilze Žīgure
 • Komisijas locekle: Elīna Klindžāne
 • Komisijas locekle: Aija Krieva
 • Komisijas locekle: Ieva Roze
 • Komisijas locekle: Liene Krūze
 • Komisijas loceklis: Toms Liepiņš
 • Komisijas loceklis: Halfors Krasts

Administratīvās komisijas e-pasts: administrativa@adazi.lv

Sēdes notiek:

 • Otrdienās plkst. 16.00, Ādažos, Gaujas ielā 16, 2.stāvā, 43. kab. Jautājumu gadījumā zvanīt Edītei Kēlerei, mob. +371 22074497.
 • Ceturtdienās plkst. 16.00, Carnikavā, Stacijas ielā 5.  Jautājumu gadījumā zvanīt Ilzei Žīgurei, mob.+371 27806111.

Izskata sūdzības par domes priekšsēdētāja vietnieku, domes izpilddirektora, kā arī pašvaldības iestāžu un domes Administrācijas struktūrvienību izdotiem administratīviem aktiem pašvaldības autonomās kompetences jautājumos.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Sniedze BRAKOVSKA
 • Komisijas loceklis: Guntis Porietis
 • Komisijas loceklis: Arta DENIŅA
 • Komisijas loceklis: Kristīne LAKŠEVICA
 • Komisijas loceklis: Gatis MIGLĀNS
 • Komisijas loceklis: Pašvaldības jurists

Izskata ierosinājumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Laila Raiskuma
 • Komisijas locekle: Ieva Roze
 • Komisijas locekle: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas locekle: Karīna Miķelsone
 • Komisijas locekle: Linda Tiļuga
 • Komisijas loceklis: Pēteris Sluka
 • Komisijas loceklis: Valērijs Bulāns
 • Komisijas loceklis: Edvīns Šēpers
 • Komisijas loceklis: Edmunds Plūmīte

Veic Ādažu novada domes un tās Administrācijas uzkrāto, uzskaitīto, saglabāto un izmantoto informatīvi vērtīgo dokumentu (pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumentu) glabāšanas termiņu noteikšanu, atlasīšanu to turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai, kā arī dokumentu vērtības ekspertīzes rezultātu noformēšanu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas locekle: Jevgēnija Sviridenkova
 • Komisijas locekle: Rita Makejeva
 • Komisijas priekšsēdētāja: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas locekle: Sniedze Brakovska
 • Komisijas locekle: Aija Kalvāne
 • Komisijas locekle: Alise Timermane-Legzdiņa
 • Komisijas priekšsēdētāja: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas locekle: Aija Kalvāne
 • Komisijas locekle: Alise Timermane-Legzdiņa
 • Komisijas locekle: Arnis Rozītis
 • Komisijas priekšsēdētāja: Aija Kalvāne
 • Komisijas loceklis: Nauris Rubens
 • Komisijas locekle: Antra Krasta
 • Komisijas locekle: Ilona Gotharde
 • Komisijas loceklis: Gatis Miglāns

KOMISIJAS PROTOKOLI

Nostiprina profesionālās ētikas normas un pamatprincipus atbilstoši Ādažu novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem un veicina darbinieku rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa prasībām.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Laila Raiskuma
 • Komisijas locekle: Kerola Dāvidsone
 • Komisijas loceklis: Edvīns Šēpers
 • Komisijas locekle: Ļubova Petrovska
 • Komisijas locekle: Ilona Gotharde
 • Komisijas loceklis: Mariss Martinsons
 • Komisijas loceklis: Agris Grīnvalds

Nodrošina par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikto saimniecisko darījumu iepirkumu (preču piegāde, būvdarbi, remontdarbi, pakalpojumi u.c.) piešķiršanu, organizējot iepirkumu procedūras, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūru atklātumu un pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs BULĀNS
 • Komisijas loceklis: Jānis LEJA
 • Komisijas loceklis: Everita KĀPA
 • Komisijas loceklis: Alīna LIEPIŅA-JĀKOBSONE
 • Komisijas loceklis: Uģis DAMBIS
 • Komisijas loceklis: Artis BRŪVERS
 • Komisijas loceklis: Evija ŠEFERE

Kontrolē Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – noteikumi) izpildi un veicina kapsētas apmeklētāju rīcību atbilstoši noteikumu prasībām.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Juris Antonovs
 • Komisijas loceklis: Ivo Bērziņš
 • Komisijas locekle: Nataļja Krasnova
 • Komisijas locekle: Iveta Grīviņa-Dilāne

Nodrošina apstādījumu aizsardzību un veicina pilsētvides ainavas veidošanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši vides kvalitātes un dabas aizsardzības noteikumu prasībām un pašvaldības teritorijas plānojumam.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Sliede
 • Komisijas loceklis: Iveta Grīviņa – Dilāne
 • Komisijas loceklis: Aivis Šumila

Uzrauga ar novada administratīvajā teritorijā esošās lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Diāna Čūriška
 • Komisijas loceklis: Nataļja Krasnova
 • Komisijas loceklis: Vollijs Kuks
 • Komisijas loceklis: Jānis Ruks
 • Komisijas loceklis: Zintis Varts

Nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Sliede
 • Komisijas loceklis: Mārtiņš Upmanis
 • Komisijas loceklis: Jānis Ruks
 • Komisijas loceklis: Ivars Treimanis

Izvērtē iesniegumus Ādažu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un tām brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī pieņem attiecīgus lēmumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas locekle: Sarmīte Mūze
 • Komisijas loceklis: Jānis Tiļčiks
 • Komisijas loceklis: Jānis Beķers

22.04.2021.Paziņojums

Ādažu novada pašvaldība 19.04.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1855 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderu iela 30, Baltezers, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši pašvaldības 2012. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.1. un 10.2. apakšpunktam.

02.03.2021.Paziņojums

Ādažu novada pašvaldība 02.03.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 35, Ādaži, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši pašvaldības 2012. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.2. apakšpunktam.”

01.09.2020. Paziņojums

Ādažu novada pašvaldība 19.08.2020. piešķīra  SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu  430,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 37, Ādaži,  energoaudita izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.1. apakšpunktam.

06.07.2020. Paziņojums

Ādažu novada pašvaldība 01.07.2020. piešķīra biedrībai “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzfinansējumu 1425,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 31, Ādaži, projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.2. apakšpunktam.

“Ādažu novada pašvaldība 09.07.2020. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 37, Ādaži, projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.2. apakšpunktam.”

Organizē un veic ar atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu procesu saistītus jautājumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Edvīns Šēpers
 • Komisijas loceklis: Volli Kukk
 • Komisijas loceklis: Jānis Leja
 • Komisijas loceklis: Agris Grīnvalds

Pārrauga pašvaldības projektu izpildes un plānošanas gaitu, tai skaitā, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ietvaros realizējamus projektus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Porietis
 • Komisijas loceklis: Valērijs Bulāns
 • Komisijas loceklis: Artis Brūveris
 • Komisijas locekle: Sarmīte Mūze
 • Komisijas locekle: Karīna Miķelsone
 • Komisijas locekle: Everita Kāpa
 • Komisijas loceklis: Gatis Miglāns
 • Komisijas locekle: Inga Pērkone
 • Komisijas priekšsēdētāja: Alma Brinkmane
 • Komisijas locekle: Ieva Pelcmane
 • Komisijas locekle: Simona Čaupala
 • Komisijas loceklis: Raitis Kubuliņš
 • Māris SPRINDŽUKS, domes priekšsēdētājs;
 • Imants KRASTIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos
 • Karīna MIĶELSONE, domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos
 • Kerola DĀVIDSONE, deputāte
 • Sniedze BRAKOVSKA, deputāte
 • Valērijs BULĀNS, deputāts
 • Genovefa KOZLOVSKA, deputāte
 • Jānis LEJA, deputāts
 • Daiga MIERIŅA, deputāte
 • Guntis PORIETIS, pašvaldības izpilddirektors
 • Laila RAISKUMA, Personāldaļas vadītāja

Koordinē pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicina civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldības koordinēšanas jautājumu risināšanu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Karīna MIĶELSONE (Ādažu pašvaldības domes priekšsēdētāja).
 • Priekšsēdētāja vietnieks: Ģirts FORANDS (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).
 • Priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs KESLERS (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).
 • Komisijas loceklis / komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs K. Miķelsones prombūtnes laikā: Oskars FELDMANIS (Ādažu novada pašvaldības policija).
 • Komisijas loceklis: Sandris GAUGERS (Nacionālie bruņotie spēki).
 • Komisijas loceklis: Uldis DADŽĀNS (Latvijas Republikas Zemessardze).
 • Komisijas loceklis: Kalvis AVOTIŅŠ (Valsts vides dienests).
 • Komisijas loceklis: Artis BRŪVERS (Ādažu novada administrācija)
 • Komisijas loceklis: Uldis ZNOTIŅŠ (Valsts policija).
 • Komisijas loceklis: Jānis RUKS (Rīgas reģionālās virsmežniecība).
 • Komisijas loceklis: Gunārs DZENIS (pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”).
 • Komisijas loceklis: Maksims RUBULIS (AS “Gaso”).
 • Komisijas loceklis: Ivo LEOKE (AS “Sadales tīkli”)

Veicina bērnu tiesību ievērošanu, organizējot preventīvo darbu nepilngadīgo bērnu uzvedības korekcijā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Oskars Feldmanis
 • Komisijas locekle: Ieva Roze
 • Komisijas locekle: Daiga Landsmane
 • Komisijas locekle: Sintija Vītola
 • Komisijas locekle: Ineta Stasjule
 • Komisijas locekle: Aija Kalvāne

Darbojas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Agita Berkmane
 • Komisijas locekle: Antra Meola
 • Komisijas locekle: Ilze Bērziņa
 • Komisijas locekle: Antra Stradiņa
 • Komisijas locekle: Svetlana Lauce
 • Komisijas locekle: Rita Rossoha-Sadoviča
 • Komisijas loceklis: Ervīns Lukstiņš