Apstiprināta 2021.gadā aktualizētā Stratēģija!

Ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr.16 ir apstiprināta 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam (turpmāk – aktualizētā Stratēģija) gala redakcija. 29.09.2021. Ādažu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 115, precizējot sagatavoto Vides pārskatu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja un Aizsardzības ministrijas iesniegtajiem komentāriem.

Ādažu novada plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks, infografika

Ar aktualizētās Stratēģijas gala redakcijas materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv;
  • Ādažu pašvaldības tīmekļvietnē adazi.lv;
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Tāpat aicinām iepazīties ar Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam gala redakciju.