Atbalsts

Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir pieejama plaša atbalsta programma ar priekšrocībām un atlaidēm. Lai jau nākamgad saņemtu atbalsta priekšrocības, iedzīvotājus, kuri vēl nav deklarējušies novadā, aicinām to izdarīt līdz gada beigām, 31. decembrim.

Deklarēt dzīvesvietu novadā bez maksas var portālā www. latvija.lv. Samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro, to var izdarīt arī Dzimtsarakstu nodaļā Ādažos, Gaujas ielā 33A vai Carnikavā, Stacijas ielā 5.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINA SKAIDROJUMS

Nekustamā īpašuma īpašnieks, kam uz zemes ir dzīvojamā māja vai kopīpašumā piederošā daļa no daudzdzīvoklu mājas un ir deklarēts savā īpašumā, tad NĪN par zemi – 1,3%, par ēku atkarībā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, proporcionāli noteiktajai kadastrālajai vērtībai:

 • 0,2% līdz 5 6915,00 eiro;

 • 0,4% no 5 6915,00 - 10 6715,00 eiro;

 • 0,6% virs 10 6715,00 eiro.

Saistošie noteikumi nosaka:

 1. Atvieglojumus NĪN par ēkām 50% apmērā, ja persona deklarēta savā īpašumā;
 2. Ja īpašumā deklarēta kāda cita persona - par ēkām 0,4%, NĪN atlaides nepienākas;
 3. Ja īpašnieka īpašumā neviens nav deklarēts – 1,5% zemei, 1,5% ēkām, NĪN atlaides nepienākas;
 4. Ja uz zemes nav dzīvojamā māja vai kopīpašumā piederošā daļa no daudzdzīvokļu mājas, tad 1,5% par zemi, neatkarīgi vai persona ir deklarēta uz zemes gabala, vai nē.
NĪN 1
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Ādažu novadā deklarētie dzīvojamo māju īpašnieki vai īpašnieki, kam pieder kopīpašumā piederošā daļa no daudzdzīvokļu mājas un kuri deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī

50 % apmērā no NĪN

Ja deklarēti Ādažu novadā pēc 1.janvāra – atlaidi piemēro ar nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks deklarējies savā  piederošā nekustamajā īpašumā

Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis­maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ir deklarēti vienā īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī (izmaiņas likumā ar 01.01.2018.) 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Politiski represētās personas 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurā  apliecināts, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts trūcīgās personas statuss 90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personām, kurām ir kopīga deklarētā  pamata dzīvesvieta ar  bērnu  ar invaliditāti 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu, ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām vai to bērniem ir noteikta invaliditāte, uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam

Vientuļiem (nav bērnu un laulātā), nestrādājošiem pensionāriem 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.martam    
Personas ar pirmās grupas invaliditāti 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam 
Vientuļām personām (nav bērnu un laulātā) ar otrās grupas invaliditāti

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

 

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam 
Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz iesnieguma un apliecības pamata, kas iesniegts līdz 31. martam 
Personām, kuras balsojušas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma un deputātu saraksta pamata, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kas iesniegts līdz 31. martam 

Personām, kura īpašumā esošā vienģimenes vai divģimenes dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja (to daļa), kuru funkcionālā izmantošana dzīvošanai ir cietusi ugunsgrēka rezultātā.

90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta kopijas vai izziņas par dzīvojamā māja notikušu ugunsgrēku
Personām par zemi (vai tās daļu)  piešķir, ja personai ir deklarēta pamata dzīvesvieta, kas saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 “Dabas parka “Piejūra “individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi “ atrodas dabas parka “Piejūra “dabas lieguma zonā un dabas parka zonā.

70% NĪN atvieglojums par zemi

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31. martam 

Plašāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem var noskaidrot, zvanot Ādažu novada pašvaldības nodokļu inspektorēm, tāl.+371 22044751 (Carnikavas pagasts), tālr. +37125602921 (Ādažu pagasts). Plašāk par privilēģijām novada iedzīvotājiem: www.adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), un kur deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī 50% NĪN atvieglojums par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr.+371 26318072, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai 25% NĪN atvieglojums par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām

50% NĪN atvieglojums,      3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

 • ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);
 • ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendārajā gadā ir 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim (apliecinājumu kritēriju izpildei iesniedz katru gadu līdz 31.janvārim)

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr.+371 26318072, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas 50% NĪN atvieglojums par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi

 

70% NĪN atvieglojums, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir “Sporta ēkas”, “Sporta laukumi”, “Citas sporta un atpūtas būves”.

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā 90% NĪN atvieglojums, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 50% apmērā par iznomātajā telpām izglītības iestāžu telpās

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 25% apmērā par zemi zem  nomātajām telpām

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr.+371 26318072, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai 90% NĪN atvieglojums par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos

Atlaidi piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pēc objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos

90% NĪN atvieglojums par visiem nodokļa maksātāja piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam

Atlaidi piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pēc objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Nodokļu maksātājiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību 25 % apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam noteiktajai funkcijai

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr.+371 26318072, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Sociālais atbalsts 1

 

Sociālais atbalsts:

Pabalsts

Pabalsta piešķiršanas kārtība

Pabalsts krīzes situācijā
 • līdz 700 eiro - katastrofas, stihiskas nelaimes (ugunsgrēku, plūdu, vētras postījumu, u.c.) gadījumos, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.
 • līdz 300 eiro - iepriekš neparedzamos krīzes gadījumos, nepārsniedzot faktiskos izdevumus
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Veselības pakalpojumu apmaksa
 • par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādi - 50%, nepārsniedzot 100 eiro gadā personai;
 • par ārstēšanos stacionārā - 50%, nepārsniedzot 150 eiro gadā personai;
 • par zobārstniecību un zobu protezēšanu - 50 %, nepārsniedzot 100 eiro gadā personai;
 • par endoprotezēšanu - 300 eiro gadā
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās līdz 20 reizēm gadā

Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju

Pabalsts politiski represētajām personām atzīmējot Valsts svētkus novembrī

100 eiro

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata

Aprūpe ģimenē

 • Ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu ar izteikti smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem no 5 līdz 18 gadu vecumam, ja vecāki nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.
 • Pensijas vecuma personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Ja ienākumi ir lielāki par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, klients maksā summu, ko veido starpība starp pakalpojuma izmaksu un maznodrošinātas mājsaimniecības noteikto ienākumu slieksni.
 Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu.

Aprūpes pabalsts

- personām, kurām noteikts I aprūpes līmenis 

- personām, kurām noteikts II aprūpes līmenis 

- personām, kurām noteikts III aprūpes līmenis 

-bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām, kurām noteikts IV aprūpes līmenis 

 

 

53 eiro mēnesī

107 eiro mēnesī

160 eiro mēnesī

214 eiro mēnesī

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata un funkcionālo spēju novērtējumu
Pabalsts aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu

30 eiro mēnesī

15 eiro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 210 eiro mēnesī Pabalstu izmaksā aizbildnim par bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība
Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 465 eiro mēnesī Pabalstu izmaksā audžuģimenei par bērniem, kuri ar Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē
Pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
 • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 274 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 411 eiro;
 • ikmēneša izdevumiem - mācību iestādes audzēknim 150 eiro mēnesī, personām ar invaliditāti  kopš bērnības 206 eiro mēnesī;
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 1065 eiro;
 • mājokļa pabalsts (bērnam līdz 24 gadu vecumam)
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai
 • līdz 150 eiro gadā mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību
 • personām ar invaliditāti – 50 eiro vienu reizi gadā
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata

Ģimenes asistents

 • jauniešiem, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē
 • personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošana

100% līdz 14 stundām nedēļā

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata un sociālās situācijas izvērtējumu
Pabalstu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšana līdz 500 eiro gadā, nosakot pabalsta faktisko apmēru pēc personas sociālās situācijas izvērtēšanas un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata un sociālās situācijas izvērtējumu
Personas apsveikšanai jubilejā sasniedzot 70 gadu vecumu un turpmāk katrā piektajā dzimšanas dienā Pabalsts 20 eiro Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Pabalsts personai sasniedzot 100 gadu vecumu 300 eiro -

Pabalsts tuberkulozes slimniekiem ēdināšanai, ko piešķir tuberkulozes slimniekiem

 • 3 eiro dienā (ēdināšanai);
 • 100 % apmērā ceļa izdevumiem
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100 eiro mēnesī Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Atbalsts mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem (personai ar I un II grupas invaliditāti vai bērnam ar invaliditāti, kas pārvietojas ratiņkrēslā)
 • pacēlāja piegāde, uzstādīšana vai mājokļa pielāgošana pacēlāja uzstādīšanai, ko nodrošina un finansē Ādažu novada pašvaldība, līdz 5000 eiro;
 • vienreizējs pabalsts mājokļa pielāgošanai, ko persona veic patstāvīgi – līdz 5000 eiro.
Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Ziemassvētku pabalsts

līdz 25 eiro apmērā (pārtikas paka) –

 • personām ar I grupas invaliditāti;
 • vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku;
 • ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti;
 • ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošus bērnus;
 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
 • sociālā riska ģimenēm ar bērniem.

līdz 6 eiro apmērā (saldumu paciņa) katram bērnam:

 • ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti;
 • ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenēs esošus bērnus;
 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
 • sociālā riska ģimenēm ar bērniem
-

Zupas virtuve

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Pieejama no 1.novembra līdz 1. maijam.

Dienas aprūpes centra pakalpojumi:

 • personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu, kā arī personu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte, kuras neapmeklē izglītības iestādes, nav nodarbinātas, un nesaņem pašvaldības pabalstu aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai.

Pakalpojums "Drošības poga"

Ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. Tas paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj par sevi parūpēties. 24 stundu saikne ar Zvanu centru garantē drošības sajūtu gan cilvēkam, kurš saņem Drošības pogas pakalpojumu, gan viņa tuviniekiem. Piešķir Ādažu novadā deklarētiem un faktiski dzīvojošai personai, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.


Informācija:

Ādažu novada Sociālais dienests:

 • vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Liāna Andreviča - 29243001
 • vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojumu jomā Solvita Briede - 26688376
 • vecākā sociālā darbiniece sociālā darba jomā Inga Visocka - 20235386
 • e-pasts: soc.dienests@adazi.lv

Atbalsts ģimenēm

 

Atbalsts daduzbērnu ģimenēm

Atbalsts:

Pabalsts

Pabalsta piešķiršanas kārtība

Ģimenes pabalsts par katru bērnu no 7 – 24 gadiem 1x gadā

50 eiro

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Ēdināšanas izdevumu pabalsts par trešo un katru nākamo bērnu 50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Nekustamā īpašuma atvieglojums, ja ja viens no vecākiem un vismaz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ir deklarēti vienā īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā

Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

 • Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni mēnesī ir 20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 64 EUR
 • Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam ĀNMS Carnikavas pagastā sagatavošanas katrā klasē ir 30,00 EUR mēnesī par grupas nodarbībām divas reizes nedēļā un vienas nodarbības ilgumu 40 minūtes.
–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
Papildu informācija – Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, tālr. +371 67997784skola@adazumms.lv.

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni ir 20 EUR mēnesī, pašvaldības līdzfinansējums ir 56 EUR

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
·       Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas Lēmumu pieņem iestāde, izvērtējot sasniegumu
Papildu informācija – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, tel. +371 27746508sporta.skola@adazi.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājumi par interešu pulciņu un peldēšanas nodarbībām – šovdejas (viena nodarbība 1,88 EUR), angļu valoda (viena nodarbība 4,67 EUR), Mākslas skoliņa (viena nodarbība 1,96 EUR) un peldēšana (viena nodarbība 2,38 EUR)

–         ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un 3 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
Papildu informācija – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, tel. +371 67997458,  adazupii@adazi.lv

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājums par interešu pulciņu un peldēšanas vienu nodarbību ir 2,38 EUR

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un tie visi apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
Papildu informācija – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, tālr. +371 67511520,  piimezaveji@adazi.lv
Ģimenes ar bērniem
Atbalsts bērniem: Atlaide/ pabalsts Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 200 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Dāvanas Ādažu novadā deklarētajiem jaundzimušajiem, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā Ādažu novadā deklarētajam bērniņam dāvanā ir koka dekors – lineāls auguma mērīšanai, ar novada simboliku, grāmata “Mans bērns” un  vāciņš dzimšanas apliecības ievākošanai. Klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā, dzimšanas reģistrācijas laikā
Pabalsts reizi kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam 50 EUR gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts no 1.janvāra līdz 1.decembrim
Pabalsts daudzbērnu ģimenei par trešo un katru nākamo bērnu ar divu veidu pabalstiem, ko var izmantot ēdināšanas izdevumu segšanai

50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē;

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata

Ēdināšanas pabalsts

Bērni posmā no 1. līdz 4.klasei Saņemt apmaksātas brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
Bērni posmā no 5. līdz 9. klasei

20.00 euro ģimenes katram bērnam mēnesī no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šo noteikumu izpratnē atbalstāmos bērnus un kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

 

Atbalsts izglītībai

Atbalsts izglītībai

Atbalsta veids

Atbalsta apmērs

Iesniegšanas kārtība

Pieejama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā -
Pašvaldības līdzfinansējums privātajā bērnudārzā bērnam no pusotra gada vecuma par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

200.00 EUR mēnesī

( 5-6/7 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

285.00 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

Atlaidi piešķir uz līguma pamata

Pašvaldības līdzfinansējums privātajām vispārējās izglītības iestādēm par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

90.00 EUR mēnesī

45.00 EUR (Tālmācības skolas)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata
 Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem par periodu, kad bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

150 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata

Atbalsts izglītībai-2

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā

Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

 • Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni mēnesī ir 20 EUR;
 • Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam ĀNMS Carnikavas pagastā sagatavošanas katrā klasē ir 30,00 EUR mēnesī par grupas nodarbībām divas reizes nedēļā un vienas nodarbības ilgumu 40 minūtes.
Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
     
–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
 Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
–       Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas
Papildu informācija – Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, tālr. +371 67997784skola@adazumms.lv.

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni ir 20 EUR mēnesī.

 Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
     

–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35%

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

  Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
·       Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas
·       Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas Lēmumu pieņem iestāde, izvērtējot sasniegumu
Papildu informācija – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, tel. +371 27746508sporta.skola@adazi.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs

Vecāku maksājumi par interešu pulciņu un peldēšanas nodarbībām

Ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
–        viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus Atlaide 25% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
–        audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus Atlaide 35% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–         ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un 3 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
·       Bērni ar invaliditāti, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss Atlaide 100%
Papildu informācija – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs

Atbalsts sabiedriskajam transportam

Transports

Atlaides sabiedriskajam transportam:

Atlaide Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Ādažu novadā deklarētiem senioriem no 70 gadu vecuma

100% apmērā no 1 biļetes cenas

10 braucieniem

__________

Citu caurbraucošo tansportu (vilciena) biļešu kompensācija

Iesniegums Sociāljam dienestam

_________

Katra mēneša 10.-15.datumam jāiesniedz iesniegums

Ādažu novada deklārtiem skolēniem
Ja skolēnas mācās pašvaldības izglītības iestādē

100% - 1.-9. klašu skolēniem

Ja skolēns mācās citu novadu vidusskolās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs 50% - 10.-12. klašu un 1.-4. kursa skolēniem

Transporta kopmensācijas veidi

Kompensācijas veids

Saņēmējs

Piešķiršanas kārtība

E-talons 2 braucieni dienā Vecāks skolā iesniedz iesniegumu Pirmreizējie e-taloni tiek izgatavoti un izsniegti bez maksas
Vilciena mēnešbiļete
 • Carnikavas pamatskolas skolēniem tiek izsniegta vilciena mēnešbiļete, ja nav pieejams sabiedriskais autobuss
 • Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni var izmantot savienoto pasažieru pārvadājumu
Vecāks iesniedz Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu katra mācību semestra sākumā Neizņemot mēnešbiļeti, turpmāko mēnešbiļešu iegāde tiek pārtraukta līdz jauna iesnieguma saņemšanai
Caurbraucošo autobusu biļešu kompensācija 2 braucieni dienā (Tiek kompensētas citos Ādažu novadu caurbraucošos autobusos iegādātās biļetes) Vecāks līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu, pievienojot biļetes (skaidri salasāmas un bez bojājumiem)
Ceļa izdevumu (degvielas) kompensācija
 • Ja nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports vai no skolēna dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai ir vairāk nekā 3 km
 • Ādažu novadā deklarētiem speciālo skolu izglītojamiem (ja ir valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums)
Vecāks iesniedz iesniegumu Klientu apkalpošanas centrā Pozitīva domes lēmuma gadījumā vecāks līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu-atskaiti par izdevumiem, pievienojot čekus par degvielas iegādi
Skolēnu autobuss
 • Pieejams ierobežotam skaitam Carnikavas pagastā dzīvojošo skolēnu nokļūšanai uz un no Carnikavas pamatskolas, ja nav pieejams sabiedriskais autobuss
 • Ādažu novadā deklarētiem speciālo skolu izglītojamiem
 • Pieteikšanās Carnikavas pamatskolā
 • Pieteikšanās Izglītības un jaunatnes nodaļā