Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir pieejama plaša atbalsta programma ar priekšrocībām un atlaidēm. Lai jau nākamgad saņemtu atbalsta priekšrocības, iedzīvotājus, kuri vēl nav deklarējušies novadā, aicinām to izdarīt līdz gada beigām, 31. decembrim.

Deklarēt dzīvesvietu novadā bez maksas var portālā www. latvija.lv. Samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro, to var izdarīt arī Dzimtsarakstu nodaļā Ādažos, Gaujas ielā 33A vai Carnikavā, Stacijas ielā 5.

Novadā deklarētie jaunie vecāki saņem 200 eiro lielu bērna piedzimšanas pabalstu, ja abi vecāki ar jaundzimušo ir deklarēti novadā, savukārt 100 eiro – ja ar bērnu novadā deklarēts ir viens no vecākiem.

Reģistrācijai bērnudārzos prioritāri uzņem tos bērnus, kuri ar vismaz vienu no vecākiem ir deklarēti novadā. Arī pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumam (150 eiro mēnesī 1.5 līdz 4 gadus veciem bērniem), privāto bērnudārzu (200 eiro mēnesī – 5 līdz 7 gadus veciem bērniem un 285 eiro mēnesī – 1.5 līdz 4 gadus veciem bērniem) un privāto skolu (90 eiro mēnesī klātienes vai 45 eiro mēnesī tālmācības sko- las) apmeklēšanai var saņemt ģimenes, kuru bērni ar vismaz vienu no vecākiem ir šeit deklarējušies.

Novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm par trešo un katru nākamo bērnu ir iespēja saņemt materiālu atbalstu – 50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk mācības skolā un 40 euro apmērā mēnesī mācību gada laikā skolēnam no 5. līdz 9. klasei. Tā- pat daudzbērnu ģimene var saņemt pabalstu 50 eiro reizi kalendārajā gadā katram bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam. Visi novada 1.līdz 4.klašu skolēni skolā saņem brīvpusdienas.

Ja profesionālās ievirzes skolu novadā apmeklē vismaz viens no daudzbērnu ģimenes bērniem, līdzfinansējuma atlaide ir 50%, ja vismaz trīs no bērniem, ģimenei pienākas 65% atlaide. Ja divu bērnu ģimenē abi apmeklē kādu no šīm programmām, pienākas 35% atlaide līdzfinansējumam.

Ja bērnudārznieks apmeklē divus vai vairāk pašvaldības bērnudārza organizētos pulciņus, ir iespēja saņemt līdzfinansējuma atlaidi 25% apmērā. Aicinām par interešu izglītību interesēties attiecīgajā bērnudārzā, ko bērns apmeklē. Ja divu bērnu ģimenē abi apmeklē bērnudārza pulciņu, atlaide pienākas 35% apmērā.

Atlaidi 50% saņem daudzbērnu ģimene pašvaldības bērnu- dārzu organizētajiem pulciņiem, ja vismaz viens no bērniem apmeklē pulciņu, savukārt 65% apmērā, ja vismaz 3 no ģimenes šos pulciņus apmeklē. 100% apmērā atlaide bērnudārzu pulciņiem un profesionālās ievirzes skolu programmām noteikta bāreņiem, bērniem ar invaliditāti un audzēkņiem, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu pienākas 50% apmaksāts logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpo- jums līdz 107 eiro mēnesī. 100% apmērā iespējams saņemt apmaksātu psihologa pakalpojumu krīzes vai ārkārtas situācijās.

Ādažu novada skolu audzēkņiem ir iespēja novada teritorijā sabiedrisko autobusu izmantot bez maksas uz skolu un mā- jup (2 braucieni dienā) 1. līdz 9. klasē, savukārt vidusskolēniem braucienam uz skolu un mājup autobusam pienākas 50% atlaide. Novadā deklarētie seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas 10 braucieniem kalendārajā mēnesī Ādažu novada teritorijā.

Iedzīvotājiem par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts, pienākas atvieglojums 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa, par ēku. Par zemi šādam īpašumam noteikta samazināta NĪN likme. Daudzbērnu ģimenes saņem 50% NĪN atvieglojumu par zemi un ēkām (līdz 500 eiro/gadā). Tāpat nozīmīgi NĪN atvieglojumi novadā deklarētiem iedzīvotājiem noteikti citām iedzīvotāju grupām – maznodrošinātām personām (70%), vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem (70%), personām ar pirmās grupas invaliditāti un vientuļām personām ar otrās grupas invaliditāti (70%), personām, kurām ir kopīga deklarētā pamata dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti (50%), dzīvokļu īpašniekiem, kur mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi u.c.

Plašāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem var noskaidrot, zvanot Ādažu novada pašvaldības nodokļu inspektorēm, tālr. +371 67993418, +371 22044751 (Carnikavas pagasts), tālr. +371 67996458 (Ādažu pagasts). Plašāk par privilēģijām novada iedzīvotājiem: www.adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji– dzīvojamo māju īpašnieki, kur deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī 50 % apmērā no NĪN Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Daudzbērnu ģimenes, ja viens no vecākiem un vis­maz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā 1.janvārī (izmaiņas likumā ar 01.01.2018.) 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, bet ne vairāk kā 500 EUR gadā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Politiski represētās personas 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurā  apliecināts, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Visi Ādažu novadā deklarētie iedzīvotāji– dzīvojamo māju īpašnieki, kur deklarēti Ādažu novadā pēc 1.janvāra 50 % apmērā no NĪN ar nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks deklarējies nekustamajā īpašumā Dati tiek iegūti no valsts reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personas, kurām ar Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu, piešķirts maznodrošinātas personas statuss 90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem automātiski
Personām, kurām ir kopīga deklarētā  pamata dzīvesvieta ar  bērnu  ar invaliditāti 50% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu, ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām vai to bērniem ir noteikta invaliditāte, uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam

Vientuļiem (nav bērnu un laulātā), nestrādājošiem pensionāriem 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.martam    
Personas ar pirmās grupas invaliditāti 70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam 
Vientuļām personām ( nav bērnu un laulātā ) ar otrās grupas invaliditāti

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

 

Atlaidi piešķir uz VDEK lēmumā noteikto laika periodu uz personas iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31.martam 
Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem

70% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz iesnieguma un apliecības pamata, kas iesniegts līdz 31. martam 
Personām ,kuras balsojušas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma un deputātu saraksta pamata, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kas iesniegts līdz 31. martam 

Personām, kura īpašumā esošā vienģimenes vai divģimenes dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja ( to daļa ) kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana ir cietusi ugunsgrēka rezultātā.

90% NĪN atvieglojums par zemi un ēkām

Atlaidi piešķir uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta kopijas vai izziņas par dzīvojamā māja notikušu ugunsgrēku.
Personām par zemi (vai tās daļu)  piešķir ,ja personai ir deklarēta pamata dzīvesvieta, kas saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 “Dabas parka “Piejūra “individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi “ atrodas dabas parka “Piejūra “dabas lieguma zonā un dabas parka zonā.

70% NĪN atvieglojums par zemi

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kas iesniegts līdz 31. martam 

 Uzziņas: Ādažu novada domes Nekustamā īpašuma speciālists tālr. nr. +371 67996458, e-pasta adrese: vera.saleniece@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās  veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), un kur deklarēti Ādažu novadā 1.janvārī 50% NĪN atvieglojums par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr. +371 67997971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai 25% NĪN atvieglojums par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām

50% NĪN atvieglojums,      3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

  • ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);
  • ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendārajā gadā ir 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim (apliecinājumu kritēriju izpildei iesniedz katru gadu līdz 31.janvārim)

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr. +371 67997971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas 50% NĪN atvieglojums par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

Par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi

 

70% NĪN atvieglojums, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir “Sporta ēkas”, “Sporta laukumi”, “Citas sporta un atpūtas būves”.

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā 90% NĪN atvieglojums, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 50% apmērā par iznomātajā telpām izglītības iestāžu telpās

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 25% apmērā par zemi zem  nomātajām telpām

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr. +371 67997971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi Atvieglojuma apmērs NĪN Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
Īpašniekiem, kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai 90% NĪN atvieglojums par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos

Atlaidi piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pēc objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos 90% NĪN atvieglojums. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam

Atlaidi piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pēc objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Nodokļu maksātājiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību 25 % apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam noteiktajai funkcijai

Atlaidi uz gadu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts līdz 31.janvārim

Uzziņas: Ādažu novada domes Grāmatvedības nodaļas Galvenais grāmatvedis, tālr.nr. +371 67997971, e-pasta adrese: edgars.liepins@adazi.lv

Atbalsts bērniem: Atlaide/ pabalsts Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 200 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis, ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100 EUR

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Dāvanas Ādažu novadā deklarētajiem jaundzimušajiem, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā Ādažu novadā deklarētajam bērniņam dāvanā ir koka dekors – lineāls auguma mērīšanai, ar novada simboliku, , grāmata “Mans bērns” un  vāciņš dzimšanas apliecības ievākošanai. Klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā, dzimšanas reģistrācijas laikā
Pabalsts reizi kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam no 7 līdz 24 gadu vecumam 50 EUR gadā katram daudzbērnu ģimenes bērnam Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata, kurš iesniegts no 1.janvāra līdz 1.decembrim
Pabalsts daudzbērnu ģimenei par trešo un katru nākamo bērnu ar divu veidu pabalstiem, ko var izmantot ēdināšanas izdevumu segšanai

50 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz brīdim, kad bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē;

Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata
Bērni posmā no 1. līdz 4.klasei Saņemt apmaksātas brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
Bērni posmā no 5. līdz 9.klasei (no 01.09.2023.)

(no 01.09.2023.) 20.00 euro ģimenes katram bērnam mēnesī no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādē, ja vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis aprūpē šo noteikumu izpratnē atbalstāmos bērnus un kopā ar viņiem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

 
Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā NA
Pašvaldības līdzfinansējums privātajā bērnudārzā bērnam no pusotra gada vecuma par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

200.00 EUR mēnesī

( 5-6/7 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

285.00 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem no 01.01.2019.)

Atlaidi piešķir uz līguma pamata

Pašvaldības līdzfinansējums privātajām vispārējās izglītības iestādēm par periodu, kad bērns un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

90.00 EUR mēnesī

45.00 EUR (Tālmācības skolas)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata
 Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem par periodu, kad bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā

150 EUR mēnesī

(1.5-4/5 gadus veciem bērniem)

Atlaidi piešķir uz līgumu pamata

Atlaides sabiedriskajam transportam:

Atlaide Atlaides / pabalsta piešķiršanas kārtība
Skolēns pamatskolā, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā Sabiedriskais transports uz skolu un mājup bezmaksas Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu
Vidusskolēns, kura deklarētā  dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kurš mācās Ādažu vidusskolā vai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 50% atlaide autobusa biļetei uz skolu un mājup

Pirmreizējs e-talons – Reģistrējas Ādažu vidusskolā un saņem e-talonu

Atkārtots e-talons – Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Seniori, kuri ir vecāki par 70 gadiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 100% atlaide   autobusa biļetei – 10 braucieniem kalendārajā mēnesī Ādažu novada administratīvajā teritorijā

Reģistrējas Klientu apkalpošanas centrā un saņem e-talonu

Informācija:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs tel. +371 67997350, +371 29486570, e-pasts: adazi@pakalpojumucentri.lv

Sociālais atbalsts:

Pabalsts Pabalsta piešķiršanas kārtība
Apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās 100% apmaksāts

Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju

Pabalsts politiski represētajām personām atzīmējot Valsts svētkus novembrī

100 EUR

(ar 01.01.2018.)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicī­niskās komisijas atzinumu 50% apmaksāts (līdz 107,- EUR mēnesī)

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata

Informācija:

Ādažu novada domes Sociālais dienests tel. +371 67997977, e-pasts: ieva.roze@adazi.lv

Atvieglojumi profesionālajā un interešu izglītībā

Atlaide Atlaides piešķiršanas kārtība

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

  • Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni mēnesī ir 20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 64 EUR
  • Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam ĀNMS Carnikavas pagastā sagatavošanas katrā klasē ir 30,00 EUR mēnesī par grupas nodarbībām divas reizes nedēļā un vienas nodarbības ilgumu 40 minūtes.
·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
     
–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
–       Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas
Papildu informācija – Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, tālr. +371 67997784skola@adazumms.lv.

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni ir 20 EUR mēnesī, pašvaldības līdzfinansējums ir 56 EUR

·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
     

–        ģimene, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no programmām

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 35%

Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem

 

·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām

Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 50%

 

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām Līdzfinansējumu par katru programmu samazina par 65%
·       Bāreņi, bērni ar invaliditāti un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas
·       Sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi 100% apmērā atbrīvo no līdzfinansējuma maksas Lēmumu pieņem iestāde, izvērtējot sasniegumu
Papildu informācija – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, tel. +371 27746508sporta.skola@adazi.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājumi par interešu pulciņu un peldēšanas nodarbībām – šovdejas (viena nodarbība 1,88 EUR), angļu valoda (viena nodarbība 4,67 EUR), Mākslas skoliņa (viena nodarbība 1,96 EUR) un peldēšana (viena nodarbība 2,38 EUR)

·       Ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā:
–        viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus Atlaide 25% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
–        audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus Atlaide 35% Dati tiek iegūti no pašvaldības reģistriem
·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–         ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un 3 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
·       Bērni ar invaliditāti, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss Atlaide 100%
Papildu informācija – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, tel. +371 67997458,  adazupii@adazi.lv

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Vecāku maksājums par interešu pulciņu un peldēšanas vienu nodarbību ir 2,38 EUR

·        Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un vismaz 1 no tiem apmeklē kādu pulciņu Atlaide 50%

Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā  www.epakalpojumi.lv  sadaļā “E-privilēģijas”

 

–        ja ģimenē ir 3 un vairāk bērni un tie visi apmeklē kādu pulciņu Atlaide 65%
·        Bērni ar invaliditāti, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss Atlaide 100%
Papildu informācija – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, tālr. +371 67511520,  piimezaveji@adazi.lv