Komitejas sastāvs:

Finanšu komitejas kompetence

Pašvaldības nolikums nosaka, ka Finanšu komiteja, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam, kontrolē pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”, kā arī sniedz atzinumus par:

 • komitejas kontrolē esošo iestāžu reorganizāciju, likvidāciju un darbību;
 • nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību un atvieglojumiem, pašvaldības nodevām;
 • pašvaldības zemes nomu, nomas maksas atvieglojumiem, kavējuma naudas samazināšanu;
 • pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu un to izcenojuma noteikšanu;
 • ārkārtas situāciju novēršanu un civilo aizsardzību;
 • sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu;
 • pašvaldības nekustamā īpašuma ieķīlāšanu un nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
 • pašvaldības kustamās mantas un nepabeigtās būvniecības objektu ar atlikušo vērtību virs 5000 euro atsavināšanu un norakstīšanu;
 • pašvaldības jaunu iestāžu, struktūrvienību vai amatu izveidošanu;
 • ilgtermiņa saistību apstiprināšanu;
 • budžeta izlietošanu atbilstoši mērķim;
 • pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
 • saimnieciskā gada pārskatu un publisko pārskatu;
 • komitejas kontrolē esošo jomu attīstību;
 • satiksmes organizāciju un autoceļu fonda līdzekļu izlietošanas mērķiem.

Komitejas sēžu protokoli

Finanšu komitejas sēde notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 9.00
Skatīt vairāk