Ādažu novada pašvaldības konts

Saņēmēja nosaukums:
Ādažu novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000048472
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
VALSTS KASE
Bankas kods:
TRELLV22

Carnikavas pagasta konti nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem

Saņēmēja nosaukums:
Ādažu novada pašvaldība
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
AS Swedbank
Bankas kods:
HABALV22
Citas bankas
:
AS SEB banka, LV59UNLA0050003955158

Ja rodas neskaidrības vai papildus jautājumi par NĪN, aicinām sazināties ar speciālistiem: nekustamā īpašuma nodokļu inspektore Carnikavas pagastā, tālr.  +371 22044751;  nekustamā īpašuma nodokļa administratore Ādažu pagastā, tālr. +371 25602921

Visērtākā nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa portālā ir epakalpojumi.lv. Lai apmaksātu sava nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokli, jāizvēlas sadaļa “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” un jāautorizējas.

Aicinām izmantot E-adresi vai e-pastu nodokļa paziņojuma saņemšanai

Lai pašvaldība efektīvāk varētu nosūtīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, tiem, kuri nodokļa aprēķinu joprojām saņem pa pastu, lūdzam rast iespēju reģistrēt savu e-pastu portālā epakalpojumi.lv !

Iesnieguma forma, lai pieteiktos elektroniskai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina saņemšanai, lejuplādējama šeit:

! Svarīgi atcerēties! Ja iedzīvotājam ir reģistrēts gan e-pasts nodokļa paziņojumu saņemšanai, gan izveidota

E-adrese, tad paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiks nosūtīts uz E-adresi, nevis e-pastu.

 

Ādažu un Carnikavas pagastiem apvienojoties, līdz ar citām likumdošanā noteiktām un dzīves diktētām pārmaiņām, Ādažu novadā bija jāizveido vienota nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanas un iekasēšanas sistēma. Pēc rūpīga sagatavošanas darba ir sagatavota jauna nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) saistošo noteikumu redakcija, vienota visā novadā, tajā iekļaujot labāko praksi no abiem apvienotajiem novadiem, saglabājot gandrīz nemainīgu plānoto NĪN iekasēšanas apjomu arī nākamajā gadā.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Ādažu novadu veido Ādažu un Carnikavas pagasti. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka jaunievēlētajai pašvaldības domei jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un jāpieņem jaunus saistošos noteikumus.

Carnikavas un Ādažu pagastos līdz šim bijis atšķirīgs regulējums nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā un piemērošanā, tāpēc, lai noteiktu vienotu kārtību, bija nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Piesaistot profesionāļus, veikta Carnikavas un Ādažu nekustamā īpašuma nodokļa modeļu salīdzināšana un salāgošana, lai būtiski nepasliktinātu novada iedzīvotāju un nodokļa maksātāju dzīves līmeni, un vienlaicīgi nesamazinātu pašvaldības  nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.

Jaunie saistoši noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli izstrādāti, apvienojot labāko no Carnikavas un Ādažu novados līdz šim īstenotās nekustamā īpašuma nodokļa politikas un stiprinot nodokļa maksātāja saikni ar novadu, proti, piešķirot atvieglojumus, ja īpašums, deklarētā dzīvesvieta vai saimnieciskās darbības vieta atrodas novadā. Tāpat plānots vienkāršot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, balstoties uz reģistru datiem, bez papildu informācijas pieprasīšanas no nodokļu maksātājiem.

Jaunie noteikumi veidoti tādējādi, lai būtiski nepieaugtu nekustamā īpašuma nodokļa slogs abos pagastos nekustamo īpašumu īpašniekiem. Tāpat kā iepriekš, par Ādažu novadā deklarēta īpašnieka mājokli, NĪN tiks aprēķināts saskaņā ar likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajām mājokļa NĪN aprēķināšanai noteiktajām likmēm, saglabājot NĪN likuma garu aizsargāt pirmā mājokļa īpašniekus: 0,2 % no ēkas kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915,- EUR, 0,4 % no ēkas kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56915,- EUR, bet nepārsniedz 106715,- EUR, un 0,6 % no tādas ēkas kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715,- EUR.

Vienlaikus uz visu novadu tiek pārnesta agrākā Carnikavas novada prakse piešķirt atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts. Atlaides lielums gan samazināts līdz 50% no par mājokli aprēķinātā nodokļa. Bet, vienlaikus, par zemi, kas saistīta ar šādu mājokli, noteikta samazināta līdz 1,3% no kadastrālās vērtības NĪN likme.

Tā kā novada infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu resursus pašvaldība gūst arī no novadā deklarēto iedzīvotāju ienākumiem, bet daļā mājokļu to īpašnieki deklarēti ārpus novada, lai saglabātu īpašnieku solidaritāti novada attīstības finansēšanā, nodokļu maksātājam, kura īpašumā tomēr ir deklarēta vismaz viena persona, bet pats īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā, nosakāma mazliet paaugstināta nodokļa likme 0,4 % apmērā, bet mājoklim, kurā nav deklarēta neviena persona un arī nekustamā īpašuma īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā- tiek piemērota likme 1,5 % no mājokļa kadastrālās vērtības.

Lai novadā veicinātu  uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veicinātu lauksaimniecības zemes, kā arī dabas pamatnes un rekreācijas vajadzībām izmantojamās zemes platību saglabāšanu, šādas zemes platību īpašniekiem un juridiskām personām, kas reģistrētas Ādažu novadā, paredzēts pielietot pazeminātu likmi 1 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.

Jaunie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts uz 1. janvāri, bet, līdzko mainās, piemēram, zemes lietošanas mērķis, īpašnieks gada laikā deklarē dzīvesvietu savā mājoklī, pārdeklarējas uz citu savu mājokli, izdeklarējas no novada, vai saviem īpašumiem, vai arī mājoklī, kurā uz taksācijas gada sākumu nebija deklarētas personas, deklarējas vismaz viena persona, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas atbilstošas šajos noteikumos noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

Vienlaicīgi pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”, paredzot papildus atvieglojumus maznodrošinātām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Novembra domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā, kas paredz sniegt atbalstu  sociāli mazaizsargātām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, tāpat sniegt atbalstu novadā deklarētām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, veicinot iedzīvotājus deklarēties faktiskajās dzīvesvietās, kā arī atbalstīt atsevišķus saimnieciskās darbības veidus, tādējādi veicinot novada attīstību. Ņemot vērā, ka, apvienojoties Ādažu un Carnikavas novadiem, abos tagadējos pagastos līdz šim bija atšķirīgs regulējums nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu piemērošanā, bija nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus no 2022. gada 1. janvāra, lai noteiktu vienotus principus un kārtību.

Nodokļa atvieglojumi novadā deklarētajiem iedzīvotājiem

Jaunie noteikumi paredz piešķirt atvieglojumu 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas ēkām par dzīvojamo māju NĪN maksātājam (īpašniekam), kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00. Ja uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00 NĪN maksātājs nav deklarēts savā nekustamajā īpašumā,  noteikto atvieglojumu piemēro un pārrēķinu veic ar nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks deklarējies nekustamajā īpašumā. Tāpat pārrēķins tiek veikts pretējā gadījumā – ja NĪN maksātājs (īpašnieks) gada laikā izdeklarējas no īpašuma, tiek veikts nodokļa pārrēkins un atlaide vairs netiek piemērota. Par izmaiņām deklarētajā dzīvesvietā nav nepieciešams informēt pašvaldību, jo Nekustamā īpašuma nodokļu administratori datus par deklarēto dzīvesvietu saņems automātiski no reģistriem. Ēkas daļai, ja tā tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, nodokļu atlaidi 50% apmērā nepiemēro.

Nodokļa atvieglojumi īpašuma ugunsgrēka gadījumā

Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dzīvojamā māja ir cietusi ugunsgrēkā, nodokļa maksātājam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā. Atvieglojums piešķirams par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta kopija vai izziņa par dzīvojamā mājā notikušu ugunsgrēku. Nodokļu atvieglojumu piemēro 3 gadus, sākot ar nākamo mēnesi no iesnieguma dokumentu saņemšanas, ja no ugunsgrēka nav pagājuši vairāk nekā 36 mēneši.

Nodokļa atvieglojumi maznodrošinātām personām

Personām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70 % apmērā,  ja to īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir NĪN objekts vai tā daļa. Atvieglojums piešķirams par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam. Atlaidi piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. Atvieglojums tiek piešķirts uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nav nepieciešams personas iesniegums.

Nodokļa atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti

NĪN atlaide 70 % apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam, pienākas personām ar pirmās grupas invaliditāti, vientuļām personām ar otrās grupas invaliditāti. Atlaidi piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Atvieglojumu piešķir ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā kalendāra gada mēneša pirmo datumu, kurā pašvaldībā iesniegts iesniegums NĪN atlaides saņemšanai.

Nodokļa atvieglojumi bērniem ar invaliditāti

Personām, kurām ir kopīga deklarētā pamata dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šo personu vai viņu laulātā bērns, pienākas atlaide 50 % apmērā par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. NĪN atlaide piemērojama par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Atvieglojumu piešķir ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr bērnam ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā kalendāra gada mēneša pirmo datumu, kurā ir iesniegts pašvaldībā iesniegums NĪN atlaides saņemšanai.

Nodokļa atvieglojumi vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem

NĪN atlaide 70 % apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam, pienākas vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 90 % no attiecīgā gadā 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas. Atlaidi piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesniedzams vienu reizi, atkārtoti nav jāiesniedz.

Nodokļa atvieglojumi personām, kuras balsojušas par Latvijas neatkarības atjaunošanu

NĪN atvieglojums 90% apmērā par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam, pienākas personām, kuras balsojušas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Atlaidi piešķir par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta dzīvesvieta. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesniedzams vienu reizi, atkārtoti nav jāiesniedz.

Nodokļa atvieglojumi Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem

Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem pienākas NĪN atlaide 70 % nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un apliecības kopija vai dokuments, kas apliecina personas attiecīgo statusu. Iesniegums un dokumenti iesniedzami vienu reizi, atkārtoti tie nav jāiesniedz.

Nodokļa atvieglojumi par zemi, kas atrodas dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā

NĪN atlaide 70% pienākas arī nodokļa maksātājiem par zemi vai tās daļu, kas atrodas dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā un dabas parka zonā. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniegums iesniedzams vienu reizi, atkārtoti nav jāiesniedz.

Nodokļa atvieglojumi dzīvokļu īpašumiem, kuru daudzdzīvokļu mājām ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi

Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās bez pašvaldības finansējuma (izņemot energoaudita un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi) veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi piešķir atvieglojumu 50 % apmērā par dzīvokli 3 gadus vai 10 gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Lai atlaidi saņemtu, jābūt aktam par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartei ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. NĪN atvieglojumu piešķir dzīvokļu īpašniekiem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam, ja dzīvokļa īpašums tiek atsavināts atvieglojuma piemērošanas laikā. Ja atvieglojuma piemērošanas periodā dzīvokļa īpašnieks deklarē dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, atvieglojumu piemēro par to kalendāro gadu, kurā īpašnieka deklarētā pamata dzīvesvieta no 1. janvāra ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, bet ne ilgāk, kā par atlikušo periodu kāds tas ir pārējiem tās pašas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Kā iesniegt iesniegumu un dokumentus NĪN atlaides saņemšanai?

Tām NĪN atlaižu grupām, kurām iepriekš minētajos gadījumos nepieciešams iesniegt dokumentus nodokļa atlaides saņemšanai, iesniegumu un attiecīgos dokumentus iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads). Iesniegumu un dokumentus iespējams iesniegt arī elektroniski, izmantojot oficiālo E-adresi (digitālo pasta kasti, kas izveidota www.latvija.lv) vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastā pašvaldībai dome@adazi.lvIesniegumu veidlapas pieejamas tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļā Pakalpojumi/Nekustamais īpašums/ Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana.

NĪN atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikti ieguldījumi publiskā infrastruktūrā

Atvieglojumus no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – 90 % apmērā no NĪN par visiem nodokļa maksātājam piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar pašvaldību attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90 % no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendāra gadam.

NĪN atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām

Daudzbērnu ģimenēm saglabājas 50% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim zemei un ēkām, kā tas ir noteikts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Tāpat saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā saglabājas politiski represētām personām.