1. Pasūtītāja rakstisks apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.
 2. Apstiprināts būvprojekts un būvatļauja.
 3. Būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem.
 4. Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū.
 5. Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu.
 6. Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).
 7. Atzinums no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.
 8. Ja otrās grupas dzīvojamo ēku būvētājs būvē savām vajadzībām, tad papildus iesniedz: elektroinstalācijas pārbaudes dokumentus; apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.
 9. Ja dzīvojamās mājas būvdarbus veic būvuzņēmējs, tad papildus iesniedz: būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentiem; būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.
 10. Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:
  • ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē; 
  • ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem;

Pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē lūdzam pārliecinietāties, ka zemesgabala teritorija ir sakārtota un celtniecības materiāli un atkritumi ir novākti.

Papildus informācija:

 • Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru.
 • Mājas numura zīme un adrese.
 • Karoga turētājs.
 • Līgums ar firmu par atkritumu izvešanu.