Kontakti

soc.dienests [at] adazi.lv
 • Adrese Ādažos: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
 • Adrese Carnikavā: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads

Darbinieki

Ieva Roze

Vadītāja
ieva.roze [at] adazi.lv

Daiga Landsmane

Vadītāja vietniece
daiga.landsmane [at] carnikava.lv

Sintija Vītola

Vadītāja vietniece kvalitātes un metodikas jautājumos
sintija.vitola [at] adazi.lv

Liene Lauska

Lietvedības vadītāja/arhivāre
liene.lauska [at] adazi.lv

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

 • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
 • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
 • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
 • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kurš stājās spēkā 01.01.2003. Likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 3. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldību budžeta. Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu.

 1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 4. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
 5. sniegt sociālo palīdzību;
 6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 7. novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 8. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
 1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
 2. rakstveidā informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 3. sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
 4. Pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
 5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.
 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Nodrošina bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
 • Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
 • Organizē un mobilizē resursus, kā arī veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.
 • Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un klientiem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
 • Novērtē un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus 1. un 2. grupas invalīdiem, ČAES invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētām personām.
 • Novērtē un organizē vecu vientuļu cilvēku un invalīdu mājas aprūpi.
 • Veic nepieciešamos pasākumus klienta ievietošanai vispārējā vai specializētā tipa pansionātā.
 • Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, veicinot līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā.
 • Novērtē klienta nepieciešamību pēc sanatorijas un tehniskiem palīglīdzekļiem, organizēt to saņemšanu.
 • Sagatavo iesniegumus un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un saņemšanai.