Ādažu novada dome 2023.gada 23.novembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.27, §27) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 46/2023 “Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā (grafiskās daļas kartē “Ādažu novada funkcionālā zonējuma karte” noteikto plānoto ielu sarkano līniju atcelšana daļā)”.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atceltas plānoto ielu sarkanās līnijas Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē “Ādažu novada funkcionālā zonējuma karte” saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumiem.

Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.gadam izstrādes ietvaros.

Ainavu plāna izstrādes gaitā plānots sagatavot esošo ainavu vērtību raksturojumu, izvērtējumu, klasifikāciju, izstrādāt priekšlikumus ainavu tālākai attīstībai, plānošanai, izmantošanai, tai skaitā iekļaušanai Ādažu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Noteikt teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus ainavu reģenerācijas vai vides atveseļošanas plānus, ainavu kvalitātes mērķus un priekšlikumus to sasniegšanai, sniegt rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai un ainavu pārvaldībai.

Par Ādažu novada ainavu plāna izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: tpn@adazi.lv.

Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.105 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada transporta attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.gadam izstrādes ietvaros.

Transporta plāna izstrādi nosaka nepieciešamība meklēt risinājumus Ādažu pilsētas, Ādažu un Carnikavas pagastu ielu un ceļu, gājēju ceļu, veloceļu, sabiedriskā transporta maršrutu un tranzīta maģistrāļu līdzsvarota tīkla izveidei, ņemot vērā ne tikai ekonomiskos aspektus, bet arī novada iedzīvotāju augošo pieprasījumu pēc pievilcīgas un labvēlīgas dzīves vides. Transporta plāna izstrādei jādrošina līdz šim veikto pētījumu par satiksmes dalībnieku plūsmām Ādažu novada teritorijā izvērtējumu un jāsniedz risinājumus, kas iekļaujami jaunajā Ādažu novada teritorijas plānojumā

Par Ādažu novada transporta attīstības plāna izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: tpn@adazi.lv

Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti -

ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.

Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.

Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018. gada 13. aprīlī, Nr. 74 (6160).

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

III Grafiskā daļa: 

IV Grafiskie attēli: 

Sarkano līniju grozījumi: