Ādažu novada pašvaldībai pieder vairāki simti nekustamo īpašumu, galvenokārt tās ir ielas, ceļi un pašvaldības infrastruktūras objekti, kā arī pašvaldības dzīvokļi. Pašvaldības īpašumu reģistrāciju un uzskaiti, kā arī iznomāšanu un/vai atsavināšanu koordinē Ādažu novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļa. Īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu nodrošina pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”.


Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

 • Interesentiem jāiesniedz domei adresēts un parakstīts Iesniegums:
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, 1. stāvā;
  • vai Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, LV-2163;
  • vai elektroniski parakstīts iesniegums e-pastā dome@adazi.lv.

Iesniegumus, kas ir saņemti līdz kārtēja  mēneša 5. datumam, dome izskata kārtējā domes sēdē mēneša beigās, ja iesnieguma sagatavošanai nav nepieciešams ilgāks laiks, un informē iesniedzēju par rezultātu. Iesniegumā nepieciešams norādīt nomas termiņu, interesējošā zemesgabala adresi vai kadastra apzīmējumu, kā arī iezīmēt uz zemesgabala plāna vai shēmas nepieciešamo platību gadījumos, kad nomā tiek pieprasīta zemesgabala daļa. Gadījumā, ja uz zemesgabala ir plānota apbūve vai pagaidu ēku novietošana, iesniegumam nepieciešams pievienot ēku skices ar parametriem, izvietojumu uz zemesgabala, kā arī plānotās darbības aprakstu.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs saņemsiet starpatbildi no domes ar nepieciešamās informācijas pieprasījumu. Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļu.

 • Nomas maksa tiks noteikta atkarībā no zemes nomas mērķa, pārējos gadījumos, t.sk. arī apbūves tiesībām, nomas maksa tiks noteikta izsoles ceļā. Normatīvajos aktos paredzētos gadījumos papildus nomas maksai ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.

Ar 01.04.2019. spēkā ir šādas nomas maksas:

ZEMES NOMAS MĒRĶIS NOMAS MAKSAS APMĒRS NOMAS MAKSA, EUR

1.     Reklāmas vai informācijas objekta izvietošanai*

 

EUR par 1 kv.m. mēnesī 0,02, bet ne mazāk kā 2,50 par visu zemesgabalu mēnesī**

2.      Īslaicīgai nomai (līdz 10 dienām gadā) publiskiem komerciālā rakstura pasākumiem* (t.sk. bērnu atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm, u.c.), ar tūrismu saistītiem pakalpojumiem, korporatīva rakstura pasākumiem, politisku un reliģisku organizāciju rīkotiem pasākumiem, u.c.

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību līdz 20 m2

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību 21-500 m2

 

EUR par 1 kv.m. dienā zemesgabaliem ar platību vairāk par 500 m2

30,00

 

 

50,00

 

100,00

3.      Īslaicīgai nomai (līdz 10 dienām gadā) sporta, kultūras u.c. nekomerciāla rakstura izklaides vai labdarības pasākumiem*

EUR par visu platību līdz 1000 m2

 

EUR zemesgabaliem ar platību virs 1000 m2

10,00

 

10,00 un papildu 5,00 par katriem pilniem 1000 m2

4.      Neapbūvētiem zemesgabaliem, kas ir starpgabali* 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālas vērtības gadā aktuāla zemesgabala kadastrāla vērtība ir pieejama portālā kadastrs.lv **
5.      Zemesgabaliem, kas tiek iznomāti tikai piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (t.sk. ielu sarkanajās līnijās)* EUR par 1 m gadā 1,00**
6.      Mazdārziņiem* EUR par 1 m2 gadā 0,05, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā

*Nomas maksas apmērs 1., 2., un 3. gadījumam ir noteikts ar 2019.gada 26.marta Ādažu novada domes lēmumu Nr. 58  “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas objektu izvietošanai”(skatīt zemāk).

Savukārt  4., 5., un 6. gadījumam nomas maksas ir noteiktas ar Ādažu novada domes 2021.gada 9.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”

**Minimāla nomas maksa gadā ir EUR 28.

 1. Pašvaldības mantas izsoles tiek organizētas atbilstoši “Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas izsoli.
 3. Pašvaldības mantas izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (turpmāk – izsoles komisija), kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.adazunovads.lv, kā arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” www.vestnesis.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā  www.adazunovads.lv vai sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontaktālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.adazunovads.lv – Pašvaldība/Īpašumi, sadaļā Aktuālās izsoles.
 1. Pašvaldības mantas nomas tiesību izsoles tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” vai Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” noteiktajām prasībām.
 2. Pašvaldības novada dome pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās mantas iznomāšanu izsoles ceļā.
 3. Nomas tiesību izsoli organizē ar domes lēmumu apstiprināta izsoles komisija, kas apstiprina izsoles noteikumus.
 4. Sludinājums par izsoli tiek publicēts laikrakstā “Ādažu Novada Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.adazunovads.lv.
 5. Ar izsoles noteikumiem un ar izsoli saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.adazunovads.lv vai sazinoties ar izsoles komisijas atbildīgo amatpersonu pa sludinājumā norādīto kontakttālruņa numuru.
 6. Informācija par izsoles rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.adazunovads.lv, Pašvaldība/Īpašumi, sadaļā Aktuālās izsoles.