teritorijas plānošana, Ādažu novads

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūvēs noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi, kurus izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei, spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums un Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
 

Teritorijas plānojuma materiāliIII Grafiskā daļa: 


 

Sarkano līniju grozījumi: Carnikavas novada 2019. gada 20. februāra domes sēdē pieņemts lēmums (protokola Nr. 2, 40. §) “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. SN/2019/8 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu un tā materiāliem elektroniski var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības interneta vietnē www.adazunovads.lv. Savukārt izdrukas formā ar materiāliem var iepazīties Carnikavas pagasta būvvaldē, Stacijas iela 5, Carnikavā.

Teritorijas plānojuma materiāliPlānošanas dokumenti:


Grafiskās daļas kartes:


Vides pārskats:


Pārskata ziņojumi par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi un publisko apspriešanu:

Ādažu novada pašvaldība ir izveidojusi interaktīvu pārskata karti, kurā jebkurš var aplūkot spēkā esošo Carnikavas un Ādažu teritorijas plānojumu grafiskās daļas. Kartē attēlots:

  • Funkcionālais zonējums jeb teritorijas atļautā izmantošana;
  • Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN);
  • Aizsargjoslas un apgrūtinājumi;
  • Ciemu robežas;
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
  • Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu teritorijas.

Kartē ir pievienots Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālais datu slānis, kuru nodrošina SIA “Envirotech”. Pārējie dati iegūti no TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vietnes www.geolatvija.lv.

Kartē var veikt dažādas darbības, kā piemēram, drukāšanu, attālumu vai platību aprēķināšana, pieejamo slāņu pieslēgšana/atslēgšana pēc vajadzības. Ir pieejami lejupielādei PDF faili teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Lai vieglāk būtu darboties ar aplikāciju ir sagatavota lietošanas pamācība (skatīt zemāk).