Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.gadam izstrādes ietvaros.

Ainavu plāna izstrādes gaitā plānots sagatavot esošo ainavu vērtību raksturojumu, izvērtējumu, klasifikāciju, izstrādāt priekšlikumus ainavu tālākai attīstībai, plānošanai, izmantošanai, tai skaitā iekļaušanai Ādažu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Noteikt teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus ainavu reģenerācijas vai vides atveseļošanas plānus, ainavu kvalitātes mērķus un priekšlikumus to sasniegšanai, sniegt rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai un ainavu pārvaldībai.

Par Ādažu novada ainavu plāna izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Tpn@adazi.lv.

Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.105 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada transporta attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.gadam izstrādes ietvaros.

Transporta plāna izstrādi nosaka nepieciešamība meklēt risinājumus Ādažu pilsētas, Ādažu un Carnikavas pagastu ielu un ceļu, gājēju ceļu, veloceļu, sabiedriskā transporta maršrutu un tranzīta maģistrāļu līdzsvarota tīkla izveidei, ņemot vērā ne tikai ekonomiskos aspektus, bet arī novada iedzīvotāju augošo pieprasījumu pēc pievilcīgas un labvēlīgas dzīves vides. Transporta plāna izstrādei jādrošina līdz šim veikto pētījumu par satiksmes dalībnieku plūsmām Ādažu novada teritorijā izvērtējumu un jāsniedz risinājumus, kas iekļaujami jaunajā Ādažu novada teritorijas plānojumā

Par Ādažu novada transporta attīstības plāna izstrādes vadītāju noteikts Ādažu novada teritorijas plānotājs Miķelis Cinis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Tpn@adazi.lv

Uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde 

Ādažu novada dome 2022. gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu apvienotajā pašvaldībām jauni teritorijas plānojumi jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim. Ādažu novada teritorijas plānojums tiks izstrādāts laika posmam no 2025.-2037. gadam.

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kas sastāv no Ādažu pilsētas, kā arī Ādažu un Carnikavas pagastiem, līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādei spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums un  Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028.gadam.

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānots izstrādāt divus tematiskos plānojumus:

 • transporta attīstības plānu,
 • ainavu tematisko plānojumu.

Plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas posmā  2022.gadā paredzēts:

 • izvērtēt spēkā esošo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijas plānojumu apbūves noteikumus,
 • izvērtēt novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus un lokālplānojumus, sniedzot priekšlikumus to atcelšanai vai saglabāšanai,
 • izstrādāt prasības dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumam teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums,
 • pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas,
 • noteikt kritērijus teritorijām uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai,
 • izstrādāt priekšlikumus ūdenssaimniecības aglomerācijām un risinājumiem ārpus tām,
 • pārskatīt pašvaldības īpašumu perspektīvo izmantošanu un atbilstību pašvaldības funkciju vajadzībām,
 • izstrādāt nosacījumus plānojuma īstenošanai – apbūves uzsākšanai, detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei,
 • izvērtēt spēkā esošās pilsētas un ciemu robežas un sagatavot priekšlikumus izmaiņām, ja nepieciešams,
 • izskatīt un izvērtēt institūciju nosacījumus, iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegumus.

Lai nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties plānojuma izstrādes procesā. Pašvaldība līdz 2023. gada 1.augustam gaida rakstiskus priekšlikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti 1. redakcijas sagatavošanas gaitā un sniegti komentāri par tiem. Iesnieguma veidlapa pieejama zemāk:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami Teritorijas plānošanas nodaļā:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastu Tpn@adazi.lv
 • pa pastu uz adresi Ādažu novada pašvaldība Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164,
 • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 21-64, un Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163,
 • kā e-iesniegumu latvija.lv.

Fizisko personu dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vairāk informācijas par teritorijas plānojumu un tā izstrādes procesu sniegs teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja, Ādažu novada pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ingūna Urtāne un nodaļas darbinieki. Teritorijas plānojuma uzsākšanas sanāksme notika 2023. gada 17.janvārī ZOOM platformā plkst.17.00.

Sanāksmi iespējams noskatīties arī Facebook platformā.

Klātienes sanāksmes notika 24. janvārī Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33,  plkst. 18.00 un 31.janvārī – Carnikavas pamatskolā plkst. 18.00.

Ar Ādažu novada domes lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.( https://ej.uz/o9h5 )

Iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes procesā  kā arī izteikt savu viedokli par to iedzīvotājiem organizēto tikšanos laikā, par kuru norisi informācija sekos pašvaldības mājas lapas https://www.adazi.lv/ sadaļā Attīstība/Teritorijas plānošana un pašvaldības Facebook kontā.

Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti -

ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.

Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.

Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018. gada 13. aprīlī, Nr. 74 (6160).

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

III Grafiskā daļa: 

IV Grafiskie attēli: 

Sarkano līniju grozījumi: