Mācību jomu koordinatoru darbības mērķis - sekmēt pedagogu sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Darba uzdevumi:

  • Atbalstīt un sadarboties ar mācību jomā iesaistītajiem mācību priekšmetu pedagogiem mācību satura un pieejas plānošanā;
  • Koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
  • Pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā, piedāvāt iespējas un risinājumus to efektīvai izmantošanai mācību procesā;
  • Piedalīties pedagogu ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar pedagogu profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

 

Mācību jomu un iekļaujošās izglītības koordinatori Ādažu novadā 2023./2024.m.g.

Mācību joma

Koordinatora vārds, uzvārds

MJK darbavieta

E-pasta adrese

Pirmsskola

Antra Krasta

Siguļu PII “Piejūra”

 

antra.krasta@carnikava.lv

Sākumskola

Baiba Nelsone

Carnikavas pamatskola

baibanelsone@gmail.com

Tehnoloģijas (datorika, inženierzinības)

Uldis Lāss

Carnikavas pamatskola

uldis.lass@carnikavasskola.lv

Tehnoloģijas (dizains un tehnoloģijas)

Ineta Rītiņa

Carnikavas pamatskola

ineta.ritina@carnikavasskola.lv

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Jānis Precinieks

Carnikavas pamatskola

precinieks@inbox.lv

Svešvalodas – angļu valoda

Asnāte Morozova

Ādažu vidusskola

asnate.morozova@gmail.com

Otrā svešvaloda

Aija Zeltiņa

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

zeltinja.aija@gmail.com 

Veselības un fiziskās aktivitātes jautājumos

Inese Lēruma

Ādažu vidusskola

mrsinese@inbox.lv

Sociālajos un pilsoniskajos jautājumos

Igors Ardaševs

Carnikavas pamatskola

igors.ardasevs@gmail.com

Matemātika

Anete Vaivade

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

anete.vaivade@gmail.com

Iekļaujošā izglītība

Normunds Legzdiņš

Ādažu vidusskola

 

norman.legzdins@gmail.com