Kontakti

buvvalde [at] adazunovads.lv

Atrašanās vieta

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., 2.stāvs

Kontaktinformācija Carnikavā:

Ādažu pašvaldības Būvvalde apmeklētājus pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta! Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

Iesniegumu veidlapu paraugi.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta)

 • Pirmdiena 10.00-12.00, 12.40-18.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 8.00-12.00, 12.35-17.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 – 18.00
 • Otrdiena 8.00 – 17.00
 • Trešdiena 8.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 – 17.00
 • Piektdiena 8.00 – 14.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ainārs Grikmanis

Vadītājs
ainars.grikmanis [at] adazunovads.lv

Liene Krūze

Būvvaldes vadītāja vietniece/būvinspektore
liene.kruze [at] adazunovads.lv

Dace Rumpe

Galvenā arhitekte
dace.rumpe [at] adazunovads.lv

Mārtiņš Strazds

Arhitekts
martins.strazds [at] adazunovads.lv

Rita Klusa

Būvinspektore
rita.klusa [at] adazunovads.lv

Kristaps Gargurns

Būvinženieris
kristaps.gargurns [at] adazunovads.lv

Jānis Tiļčiks

Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists
janis.tilciks [at] adazunovads.lv

Sigita Romancēviča

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore
sigita.romancevica [at] adazunovads.lv

Dzintra Birze

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore
dzintra.birze [at] adazunovads.lv

Būvinspektore R.Klusa apmeklētājus Carnikavā Stacijas ielā 5 pieņem pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00

Būvvalde ir ar Ādažu novada domes lēmumu izveidota iestāde, kas veic pašvaldības funkcijas būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Nolikums  nosaka Būvvaldes uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, būvniecības kontroli, vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.
 • saskaņo reklāmas objektu vizuālo noformējumu un izvietošanu
 • organizē būvniecības ieceru publisko apspriešanu
 • izskata iesniegumus par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, nosaka un piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kā arī kontrolē zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • saņemt no personām informāciju un dokumentus Būvvaldes uzdevumu veikšanai
 • noteikt projektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu un būvprojekta stadiju skaitu
 • pieprasīt būvniecības dokumentu ekspertīzi
 • izskatīt personu iesniegumus saistībā ar būvniecību
 • reģistrēt būvniecības dokumentus, izvērtēt tos un sniegt norādījumus to precizēšanai
 • pieņemt lēmumus Būvvaldes atbildības jomās, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi
 • izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, un ja būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības, iegūt attiecīgās jomas ekspertu viedokli
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību, kā arī izskatīt būvuzraudzības plānus
 • norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektos un noteikt būvlaukumu obligāto apmeklējuma grafiku. Ja būvei nepieciešama būvuzraudzība, grafiku nosaka izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus
 • pārzināt un koordinēt teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, apsekot teritoriju un sastādīt atzinumus, kā arī kontrolēt būvdarbu vai zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, pieņemt lēmumus par būvju konservāciju vai nojaukšanu, izņemot Būvniecības likuma 7.panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā
 • saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām
 • kontrolēt būvniecības dalībnieku darbības būvniecību reglamentējošo tiesību aktu izpildē, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par apbūves un vides sakoptības uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem un ierosināt saukt pie atbildības attiecīgās personas
 • informēt sabiedrību par saņemtajām būvniecības iecerēm, notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par būvi
 • organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā
 • reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būves, kurām noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija
 • sagatavot atzinumus par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un iesniegt atzinumus pašvaldības Grāmatvedības daļai nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam.