Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tematiskais plānojums tiek izstrādāts Ādažu novada Teritorijas plānojuma 2025.-2037.gadam izstrādes ietvaros.

Ainavu plāna izstrādes gaitā plānots sagatavot esošo ainavu vērtību raksturojumu, izvērtējumu, klasifikāciju, izstrādāt priekšlikumus ainavu tālākai attīstībai, plānošanai, izmantošanai, tai skaitā iekļaušanai Ādažu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Noteikt teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus ainavu reģenerācijas vai vides atveseļošanas plānus, ainavu kvalitātes mērķus un priekšlikumus to sasniegšanai, sniegt rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai un ainavu pārvaldībai.

Par Ādažu novada ainavu plāna izstrādes vadītāju noteikta Ādažu novada teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: tpn@adazi.lv