Pašvaldību likumā ir noteiktas autonomās funkcijas, kas jānodrošina novada domei. To izpildi dome organizē šādi:

 1. Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana).
  Funkcijas izpildes kārtība ir noteikta vairākos domes saistošajos noteikumos – par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā, par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā un par atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
  Centralizētās siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu pagastā sniedz tirgus monopolisti – pašvaldības uzņēmumi “Ādažu Namsaimnieks” un “Ādažu Ūdens”, Carnikavas pagastā - pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”
 2. Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
  Pašvaldības ielu, ceļu un laukumu būvniecības vai rekonstruēšanas vajadzības, tāpat kā ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas vajadzības vispirms tiek iekļautas plānošanas dokumentos “Ceļu programma” un “Apgaismojuma programma”, bet projektēšanu, būvniecību un apgaismojuma uzturēšanu veic publisko iepirkumu procedūras rezultātā izvēlēti uzņēmumi. Jāņem vērā, ka novadā ir arī valsts nozīmes ceļi, kuru uzturēšanu veic VAS “Latvijas Valsts ceļi”, nevis dome.
  Ielu un ceļu uzturēšanu veic publisko iepirkumu procedūras rezultātā izvēlēti uzņēmumi, bet pārējo pašvaldības teritoriju uzturēšanu nodrošina domes Saimniecības un infrastruktūras daļa, kuras rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskie līdzekļi.
  Atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli veic pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” un Ādažu pašvaldības policija, kontrolējot domes 2022. gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.58/2022 “
  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” ievērošanu un izpildi.
  Pretplūdu sistēmas pilnveidošanu organizē domes  Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”, piesaistot valsts finansējumu pretplūdu dambju un polderu infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai. Plūdu un citu nozīmīgu risku novēršanai, preventīvo pasākumu veikšanai, kā arī radīto seku novēršanai pašvaldībā darbojas Civilās aizsardzības komisija, ko vada domes priekšsēdētājs.
  Kapsētu uzturēšanu veic Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss”, domes saistošajos noteikumos par
  Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanu noteiktajā kārtībā.
  Beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas Ādažu novadā nav izveidotas. Informāciju par publiskajā teritorijā atrastiem beigtiem dzīvniekiem apkopo Ādažu pašvaldības policija, kas organizē dzīvnieku līķu utilizāciju ar attiecīgo uzņēmumu starpniecību.
 3. Noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi.
  Publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanas kārtība tiek noteikta ar domes saistošajiem noteikumiem, savukārt publiskā lietošanā esošo mežu izmantošanas kārtību dome nav noteikusi.
 4. Gādāt par iedzīvotāju izglītību (tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, u.c.), kā arī sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  Iedzīvotāju izglītības organizatoriskie jautājumi ir noteikti domes saistošajos noteikumos par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu vidusskolā, kā arī par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei.
  Dome izskata arī personu, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iesniegumus par atbalsta piešķiršanu iedzīvotāju izglītības pasākumiem un pieņem argumentētus lēmumus katrā konkrētā gadījumā.
 5. Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
  Iedzīvotāju kultūras pieejamības veicināšanas organizatoriskie jautājumi ir noteikti domes saistošajos noteikumos, par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem, kā arī dome izskata personu, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iesniegumus par organizatoriska un finansiāla atbalsta piešķiršanu kultūras pasākumiem.
  Dome finansē vairāk nekā 10 amatiermākslas kolektīvus (korus, deju kolektīvus, u.c.), kā arī organizē viesizrādes, koncertus un izstādes Ādažu Kultūras centrā.
 6. Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
  Iedzīvotāju veselības pieejamību dome nodrošina ar tās uzņēmuma “Ādažu slimnīca” sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk., dienas stacionārā, kā arī veicinot ģimenes ārstu prakses izveidi un aptieku pieejamību.
 7. Nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni, u.c.)).
  Sociālās palīdzības apmērs un tās saņemšanas kārtība ir noteikta domes saistošajos noteikumos par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā, par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā, par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā, par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai, par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām, par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā.
  Praktiski visus jautājumus, kas ir saistīti ar sociālo jomu pašvaldībā, risina domes Sociālā palīdzība.
 8. Gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību.
  Šīs funkcijas izpildi organizē Ādažu bāriņtiesa.
 9. Sekmēt saimniecisko darbību, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
  Saimnieciskās darbības sekmēšanas jomā dome sadarbojas ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, nodrošina uzņēmējiem informatīvo atbalstu ar domes Attīstības un informācijas darbinieku atbalstu, sniedz konsultācijas lauksaimnieciskās darbības jautājumos, izsniedz tirdzniecības atļaujas un ir ierīkojusi tirgošanās vietas ar pašaudzētu produkciju, piešķir līdzfinansējumu jaunajiem uzņēmējiem – domes rīkoto konkursu uzvarētājiem, kā arī iesaista bezdarbniekus valsts apmaksātā bezdarba samazināšanas programmā.
 10. Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību.
  Domes saistošajos noteikumos par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu ir uzskaitīti sabiedriskās kārtības pārkāpumi gadījumi un noteikta atbildība par tiem. Ādažu pašvaldības policija vidu diennakti pieņem iesniegumus un rīkojas, lai novērstu pārkāpumus un sauktu pie atbildības vainīgās personas.
 11. Noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu
  Zemes izmantošanas un apbūves kārtība ir noteikta pašvaldības teritorijas plānojumā un Ādažu būvvalde veic uzraudzību par nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai attīstītāju darbības tiesiskumu būvniecības jomas jautājumos. Dome izskata visus iesniegumus par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 12. Veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
  Šīs funkcijas izpildi organizē Dzimtsarakstu nodaļa.
 13. Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus.
  Dome tiešā veidā neveic šo funkciju, jo tā ir piekritīga valsts SIA “Autotransporta direkcija”, kas organizē sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Pašvaldība cieši sadarbojas ar direkciju, risinot jautājumus par izmaiņām maršrutos, kā arī ar sabiedrisko pārvadājumu uzņēmumiem, pārstāvot iedzīvotāju intereses pakalpojumu kvalitātes jautājumos.