Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies, kā arī tiktu piedāvātas atbalsta iespējas sabiedrības iniciatīvu īstenošanai.

Publiskā pārvalde darbojas vairākos līmeņos, un pašvaldība ir tas pārvaldes līmenis, kurš ir vistuvākais iedzīvotājiem. Pētījumi liecina, ka no publiskā sektora iestādēm savai pašvaldībai iedzīvotāji uzticas vairāk Latvijā un citās ES valstīs. Pašvaldība vēlas noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli un idejas, lai pieņemtu pārdomātākus lēmumus, lai sekmētu uzticēšanos savam darbam, kā arī lai stiprinātu vietējo demokrātiju.

Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par risināmajām problēmām, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektiem.

Visvairāk iespējams paveikt, domubiedriem apvienojoties kopienās vai biedrībās un mērķtiecīgi veidojot kādu projektu vai ikdienas aktivitātes, lai dzīvi novadā padarītu pievilcīgāku un pašiem ērtāku. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, iesaistīties gan sabiedriskajās apspriešanās, gan pašvaldības atbalstītajos projektos, iniciatīvu atbalsta konkursos, gan apvienoties kopienās un biedrībās, lai veiksmīgi veidotos kopienu un pašvaldības sadarbība! Informācija par dažādām aktīvām biedrībām novadā pieejama sadaļā Biedrības.

Ja pārstāvi kādu biedrību, kuras informācija nav publicēta mūsu tīmekļvietnē, aicinām iesūtīt informāciju e-pastā:  dome@adazi.lv, ar norādi “Publicēšanai mājaslapā adazi.lv”, pastāstot būtiskāko informāciju par biedrību, tās mērķiem un darbību, kā arī kontaktinformāciju.