juraszeme.lv

Biedrība “Jūras Zeme” ir Vietējā Rīcības grupa, kas iedvesmo un satuvina iedzīvotājus, uzņēmējus un kopienas jauniem mērķiem.

Biedrības “Jūras Zeme” darbojas Ādažu novada Carnikavas pagastā un Saulkrastu novados (Iepriekš zināma kā PPP biedrība «Sernikon» (Informācija par darbību līdz nosaukuma maiņai)).

Biedrība dibināta, lai veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā, izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

Biedrība, darbojoties kā Vietējām Rīcības grupa, kura īsteno Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģiju Carnikavas un Saulkrastu novadiem, izveidojusi struktūru, kura nodrošina lēmumu pieņemšanu, ko īsteno biedru sapulce un padome, šķirtu no vadības un ikdienas pārvaldības procesiem, ko īsteno valde.

 “Carnikavas invalīdu biedrība” dibināta 1996.gadā. Biedrības darbības mērķis ir mazināt sociālo izolētību, motivēt darboties pašiem, iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē un pierādīt, ka esam līdzvērtīgi sabiedrības locekļi. Regulāri notiek došanās ekskursijās vai vienkārši pulcēšanās, lai pavadītu kopā laiku. Vadītāja:Ilze Tjarve

Vairāk informācijas pa tālr. 29232048 ilze.tjarve@inbox.lv

Biedrība “Kalngalieši” dibināta 2013. gada 12. janvārī un tās biedri ir Kalngales ciema iedzīvotāji.

Biedrības mērķi:

 • Veicināt Kalngales iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • Veicināt Kalngales iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā, kā arī reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātēs;
 • Piesaistīt nepieciešamo finansējumu un īstenot projektus, kuru mērķis ir Kalngales ciema attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana;
 • Veicināt kultūras dzīves, izglītošanās iespēju, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanos Kalngales ciemā.

Biedrības “Kalngalieši” valde:
 

Valdes priekšsēdētāja: Liene Mielava, tālr. +371 29165940, e-pasts: kalngaliesi@gmail.com
Vietniece: Renāte Cāne, tālr. +371 29411611, e-pasts: renate.cane@gmail.com
Pjotrs Špakovs, tālr. +371 29252804, e-pasts: pjotrs.spakovs@carnikava.lv.
Maiga Gubāte, tālr. +371 22462248, e-pasts: maiga.gubate@inbox.lv
Agita Brēmere, tālr. +371 29250057, e-pasts a.bremere@gmail.com

Rekvizīti

 • Biedrība “Kalngalieši”
  Adrese: Ērgļu iela 18, Kalngale, Carnikavas novads
  E-pasts: kalngaliesi@gmail.com
  Reģ. nr. 40008204799
  Swedbank AS
  kods HABA LV22
  konts LV97HABA0551036034450

Senioru biedrība “Paeglis” dibināta 2013. gada 27. februārī, un tās biedri ir Kalngales seniori.

Biedrības mērķis ir veicināt Kalngales senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu un aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskās dzīves procesos.

Biedrības valde:

Rekvizīti

 • Senioru biedrība “Paeglis”
  Adrese: Dzērvju iela 7, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
  Reģ. nr. 40008208733

Biedrība “Nākotnes iela” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2013. gada 30. augustā, un tās mērķis ir apvienot esošos un topošos vecākus, vecvecākus, izveidot sadarbības ietvaru, lai sekmētu vecāku iniciatīvu īstenošanu un veicinātu pozitīvu sabiedrisko komunikāciju, atbalstītu zinošas, motivētas un veselas sabiedrības veidošanos novadā. Biedrības “Nākotnes iela” biedri izglītojas paši un palīdz ikdienas dzīvē noderīgas zinības, prasmes un spējas iegūt arī citiem.

Biedrības mājaslapā iegūstama aktuālā informācija par biedrības aktivitātēm.

Visi novada vecāki ir aicināti pievienoties biedrībai, aizpildot pieteikuma anketu.

Biedrības “Nākotnes iela” valde:

Biedrības “Nākotnes iela” rekvizīti:

 • Biedrība “Nākotnes iela”
  reģistrācijas Nr. 40008124049
  E-pasts: nakotnes.iela@gmail.com
  Adrese: Dārznieku iela 3-8, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
  AS “Swedbank”
  Konta Nr. LV04HABA0551037176359

Vadītāja: Dace Ozoliņa +371 24887846

Senioru kluba “Senči” pārstāvji tiekas katru nedēļu alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Carnikavā, lai kopīgi pavadītu laiku, tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un pārrunātu dažādus aktuālus jautājumus, dalītos priekos un arī skumīgos brīžos, kā arī vienkārši kopā baudītu pēc savām īpašajām receptēm gatavotās uzkodas.

Senioru klubs “Senči” regulāri dodas uz teātra izrādēm Rīgā, dažādos tūrisma braucienos, kā arī piedalās citos atpūtas pasākumos. Dzīvē ir brīži, kad ir tik nepieciešams ar kādu parunāt, tāpēc visi seniori laipni aicināti pievienoties kluba “Senči” draudzīgajam pulciņam!

Biedrība “Carnikavas makšķerēšanas skola” dibināta 2015. gada 17. februārī, apvienojoties interesentiem no Carnikavas novada.

Galvenie biedrības darbības mērķi:

 • Latvijas un īpaši Vidzemes reģiona vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana;
 • Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana;
 • Jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Carnikavas novadā, Latvijā;
 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana;
 • Makšķerēšanas sacensību organizēšana;
 • Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana;
 • Sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
 • Īpašo Carnikavas novada suvenīru un balvu izstrāde.

Biedrība aicina Carnikavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskas organizācijas, iesaistīties partnerības darbībā un kļūt par tās biedriem.

Biedrības kontakti:

Biedrība “Gaujas ciems” ir dibināta 2013. gada 10. oktobrī, un tās biedri ir Gaujas ciema iedzīvotāji.

Biedrības mērķi:

 • Veicināt Carnikavas novada Gaujas ciema ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
 • Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Gaujas ciemā, sadarboties ar kopienām, atbalstīt ciema sociālo grupu kā jaunieši, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām sabiedriskās aktivitātes;
 • Veidot aktīvu sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, u.c. NVO;
 • Veicināt tūrisma un sporta attīstību Gaujas ciemā un tam pieguļošajās teritorijās, atbalstīt tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu;
 • Veicināt Gaujas ciema un tam pieguļošo teritoriju labiekārtošanu un to infrastruktūras attīstīšanu;
 • Atbalstīt Gaujas ciema zvejniecības un zivsaimniecības tradīciju saglabāšanu;
 • Atbalstīt iedzīvotāju pašizglītības un kultūras aktivitātes, iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • Iesaistīties zaļā dzīves veida popularizēšanā, piedalīties ciema un novada vides aizsardzības aktivitātēs, vides sakopšanas un vides izglītības akcijās;
 • Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

Biedrības “Gaujas ciems” valde:

Rekvizīti

 • Biedrība “Gaujas ciems”
  Adrese: “Taču būda”, Gauja, Carnikavas novads, LV-2163
  E-pasts: renate.gauja@inbox.lv
  Reģ. nr. 50008215741
  Valsts kase
  kods TREL
  konts LV33TREL916866400100B

Gaujas Partnerība

Biedrība “Gaujas Partnerība” ir dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un sadarbojoties ar citiem partneriem. Sadarbībai starp visām vietējās iniciatīvas grupām ir jāsamazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina vietējās rīcības grupas teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.

Biedrības darbības misija – sekmēt un līdzsvarot Ādažu novada teritorijas attīstību, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves kvalitāti un labklājību savā dzīvesvietā.

Darbības mērķi:

 • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
 • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “Gaujas Partnerības” teritorijas attīstību;
 • Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
 • Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
 • Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Galvenā darbība – LEADER veida pasākumu sekmēšana Ādažu novadā.

Ādažu uzņēmēji

Biedrība “Ādažu uzņēmēji” ir nevalstiska darba devēju organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt sadarbību  Ādažu novada uzņēmēju starpā. Uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām.

Biedrības vīzija ir plaukstošs un ekonomiski stabils  Ādažu novads, kurā ir uzņēmējdarbību un sabiedrības labklājību veicinoša vide. Biedrības misija ir, veicinot savstarpēju uzņēmēju sadarbību, veicināt uzņēmējdarbības vides un sabiedrības labklājības uzlabošanos Ādažu  novadā un valstī.

Biedrības mērķi ir:

pārstāvēt  Ādažu novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ādažu  novada ekonomisko attīstību; veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus, veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Ādažu novada uzņēmējiem.

Ādaži Velo

Biedrības “ĀdažiVelo” galvenais mērķis – popularizēt riteņbraukšanu kā aktīvās atpūtas veidu un veselību veicinošu sporta veidu, iesaistot Ādažu novada un apkārtējo novadu iedzīvotājus.
Biedrības plānotie uzdevumi, lai izvirzīto mērķi sasniegtu:
Organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Ādažu novadā;
Atbalstīt Biedrības biedru piedalīšanos velosporta sacensībās un citās, ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs, tādejādi popularizējot Ādažu novadu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.

Biedrībā var iestāties jebkurš interesents, kas vēlas aktīvi darboties saskaņā ar Biedrības Statūtiem un pamatnostādnēm. Ja vēlaties kļūt par ĀdažiVelo biedru, lūdzu, sūtiet vēstuli uz e-pastu adazivelo@inbox.lv.
Plašāk par biedrības mērķiem, iestāšanos biedrībā u.tml. var lasīt biedrības statūtos.

2014.gada 4.martā biedrībai „ĀdažiVelo” ir piešķirts Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss, līdz ar to mūsu atbalstītājiem ir iespējas saņemt nodokļu atlaides.

ĀdažiVelo pārstāvji piedalās lielākajos MTB seriālos: SEB MTB maratonā, Vivus.lv MTB maratonā, Volkswagen -Trek kausā, MySport MTB Kausā, kā arī citās velosacensībās.

Sacensību kalendāram var sekot līdzi

Ādažu seniori

Biedrība dibināta 2011. gada 22. jūnijā un aktīvi darbojas gan ikdienā, dodoties kopīgās ekskursijās, apmeklējot teātri, organizējot sportiskas aktivitātes un kopīgas dejas senioru tautisko deju kolektīvā “DĒKA”. Ik gadus biedrība organizē arī Senioru sporta spēles, kurā piedalās seniori no citiem draudzīgiem novadiem.

Ādažu bērniem un jauniešiem

Biedrība dibināta 2016.gada 15.jūnijā un ir sākusi pulcēt ap sevi aktīvus Ādažu jauniešus  dažādām aktivitātēm.

Biedrība “Ādažu bērniem un jauniešiem” aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē, organizējot kultūras, izklaides un sporta pasākumus, kā arī īstenojot dažādus projektus. Biedrība ir nodibinājusi dienas centru.

E-pasts: biedriba.adazi@gmail.com

  Angelman Latvia 

  Biedrība Eindželmaņa (Angelman) sindroma pacientiem, piederīgajiem un profesionāļiem. 

  Valdes priekšsēdētāja: Sanita Siņica
  E-pasts: 
  angelmanlatvia@gmail.com

  Biedrības  "Angelman Latvia" rekvizīti:

  • Adrese: "Kadaga 11" – 67, Kadaga, Ādažu pag ., Ādažu nov.
  • Reģistrācijas numurs: 40008327970
  • Konta nr. LV15HABA0551055693267

  Par sakoptu Kadagu

  Biedrības darbības mērķi:

  • Veicināt Kadagas ciema un tā apkārtnes sakoptību, labiekārtošanu un vides pieejamības veidošanu;
  • Ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt sabiedrības iesaistīšanos vides sakopšanā, labiekārtošanā, vides pieejamības veidošanā un citās biedrības aktivitātēs;
  • Veicināt Kadagas ciema un tā apkārtnes drošības uzlabošanos;
  • Organizēt dažādu drošības elementu uzstādīšanu, izveidošanu un pilnveidošanu;
  • Veicināt iedzīvotāju iesaisti drošības izpratnē un veicināšanā;
  • Veicināt Kadagas ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju saliedēšanos;
  • Veicināt Kadagas ciema un tā apkārtnes vides un dzīves kvalitātes uzlabošanos dažādām sabiedrības un vecuma grupām dažādās jomās - teritorijas labiekārtošana, kultūra, sports, vides aizsardzība un vides izglītība, kopēja iedzīvotāju labsajūta;
  • Organizēt dalību projektos un pasākumos Latvijā un ārvalstīs;
  • Sadarboties ar citām organizācijām un pašvaldībām vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī mērķu sasniegšanai.


  Valdes priekšsēdētāja: Sanita Siņica
  E-pasts: 
  parsakoptukadagu@gmail.com

  Adrese: "Kadaga 11" - 67, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads,LV-2103
  Reģistrācijas numurs: 40008305920
  Konta nr.: LV04HABA0551050614157

  Adrese: Garupes iela 20, Garupe, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
  Mob. 26841774
  E-pasts: 
  andris.baumanis@gmail.com

  Adrese: Mazā Jasmīnu iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

  Saziņai:
  Imants Krastiņš – 29966388, 
  imants.krastins@gmail.com

  Kristaps Bergmanis – 29144168,  bergmanisk@gmail.com

  Adrese: Graudu iela 18, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
  Pārstāve: 
  Gundega Ulme
  Mob. 29186460
  E-pasts: 
  sautini@sautini.com vai gundegau@yahoo.com

  Adrese: Ceriņu iela 18A, Garkalne, Ādažu novads, LV-2164
  Pārstāvis: Jānis Vaivads

  Mob. 29135045
  E-pasts: janis.vaivads@apollo.lv

  Reģ. nr. 40008332878

  AS Swedbank

  LV09HABA0551057067671

  AdazuDizgimenes@gmail.com

  https://www.facebook.com/AdazuDizGimenes 

   Ādažu dižgimenes ir 2024. gada janvārī dibināta un uz pozitīvu sadarbību vērsta Ādažu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība ar mērķiem: 

  • veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību;
  • aizstāvēt un aizsargāt daudzbērnu ģimeņu intereses;
  • ģimenisko vērtību popularizēšana sabiedrībā.

  Uzņemam jaunus biedrus, pievienojies!