Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem – uz laiku līdz vienam gadam.

Sākumā ir jānokārto nepieciešamie dokumenti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), lai saņemtu ilgtermiņa vīzu saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.

Informācija saziņai ar PMLP: Atbalsts Ukrainai - Підтримка України

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā informāciju par vakancēm, kā arī nodrošina sadarbību ar darba devējiem darba sameklēšanā.

NVA bezmaksas tālrunis Ukrainas civiliedzīvotājiem par nodarbinātības iespējām, NVA pakalpojumiem, bezdarbnieka statusa iegūšanu – +371 80200206

NVA nodrošina iespēju piedalīties pasākumos, kas sekmē darbā iekārtošanos, piemēram, karjeras konsultācijas, informācija par Latvijas darba tirgu, latviešu valodas kursi u.c.

Uzsākot darba attiecības, NVA izmaksās vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (500 euro).

Darba devējam būs atļauts nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez latviešu valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Saziņas nodrošināšana darba pienākumu izpildei būs devēja atbildība.

Ir paredzēti izņēmumi atsevišķām profesijām, piemēram, Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas varēs strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi varēs strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību).

UA

Якщо необхідна робота

Цивільні жителі України мають право на працевлаштування без обмежень-на термін до одного року.

Спочатку необхідно впорядкувати необхідні документи в Управлінні справ громадянства та міграції (УСГМ) для отримання довгострокової візи у зв’язку з правом на працевлаштування в Латвії.

Інформація для зв’язку з УСГМ: Atbalsts Ukrainai - Підтримка України

Державне агентство зайнятості (ДАЗ) надає інформацію про вакансії, а також забезпечує співпрацю з роботодавцями в пошуку роботи.

Безкоштовний телефон ДАЗ для цивільних жителів України про можливості працевлаштування, послуги ДАЗ, отримання статусу безробітного – +371 80200206

ДАЗ дає можливість брати участь у заходах, що сприяють працевлаштуванню, таких як консультації з питань кар’єри, інформація про латвійський ринок праці, курси латиської мови і т. д.

При вступі в трудові відносини, ДАЗ виплачує одноразову початкову допомогу в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати (500 євро).

Роботодавцю буде дозволено прийняти на роботу цивільного жителя України без знання латиської мови, якщо це не перешкоджає виконанню робочих обов’язків. Роботодавець буде нести відповідальність за забезпечення комунікації для виконання своїх робочих обов’язків.

Для деяких професій передбачені винятки, наприклад, цивільні жителі України зможуть працювати медпрацівниками, не враховуючи вимоги нормативних актів про визнання регламентованих професій, але тільки під наглядом сертифікованого фахівця, стаж роботи якого за відповідною спеціальністю після отримання сертифіката медпрацівника становить не менше п’яти років. Медсестри та помічники медсестер зможуть працювати під наглядом зареєстрованої медсестри з досвідом роботи за професією не менше п’яти років. Можна буде працевлаштуватися, якщо буде забезпечена необхідна комунікація (наприклад, за допомогою перекладача).