Atgādinām, ka Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

  • Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
  • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
  • Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

TAPIS sistēmas savienojums ar pašvaldības tīmekļvietni tiek pārveidots, tāpēc uz laiku nav pieejams!