Ar saules paneļu parka būvniecību tiek veicināta energoneatkarība, mazinot dažādu ārējo faktoru ietekmi elektroenerģijas tirgū. Pieaugot saules elektrostaciju skaitam, pastāv globāla ietekme uz elektroenerģijas tirgu – ražošanas pīķos samazinot ikstundas elektroenerģijas cenu biržā. Tāpat tiek veicināta Latvijas enerģētikas un klimata politikas nacionālo mērķu sasniegšana, kas sevī ietver arī nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā.

Ādažu slimnīcas telpās atrodas "Centrālā laboratorija", ieeja ir slimnīcas ēkas labajā pusē.

 

Darba dienās laboratorija pieņem no 7.30 līdz 16.30, sestdienās no 8.00 līdz 13.00. 

Balle netiek plānota jau kopš 2017.gada. Lielākā zāle novadā, kur var organizēt balli, ir Ādažu Kultūras centrs, taču tas var uzņemt tikai 150 cilvēku (novadā ir 22 000 iedzīvotāju), kas varētu radīt pārmetumus, ka balle ir pieejama tikai ļoti ierobežotam iedzīvotāju skaitam. Tā vietā Ādažu Kultūras centrs nodrošina plašu kultūras programmu dažādām mērķauditorijām.

Carnikavas pagastā bija iespēja pieteikties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem, tāpēc Carnikavā šādu projektu varēja īstenot. Ādažu pagastā šādas iespējas nebija. Pašvaldība, protams, ir domājusi par nepieciešamību izgaismot dambi Ādažu pusē, bet šobrīd nav šādu finanšu līdzekļu, taču novembra domes sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja 2024.gada budžetā iekļaut Gaujas aizsargdambja virsmas grants – šķembu seguma izbūvi posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas tiltam 6,36km garumā: posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Muižas ielai – 1950m; no Muižas ielas līdz Kārklu ielai – 1450m; no Kārklu ielas līdz Gaujas tiltam – 1400m; no Gaujas tilta līdz dzelzceļa tiltam – 3500m garumā. 

Ādažu novada pašvaldības Attīstības programmā paredzēts velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, tai skaitā starp Ādažu pilsētu un Carnikavu, bet tā īstenošana plānota līdz 2027.gadam. Velobraucējus pagaidām aicinām izmantot iespēju pārvietoties pa dambi, kas savieno Carnikavu un Ādažus.

Ziemas sezonā labierīcības tiek aizslēgtas, lai neaizsaltu ūdens pievads.

Ādažu lidlauka īpašnieks ir SIA "Adaži Airpark".

2023. gada maijā regulators pieprasīja uzsākt SIA "Ādažu ūdens" pakalpojumu tarifu pārskatīšanu, lai novērstu turpmāku zaudējumu rašanos, jo pēdējo reizi tarifi bija apstiprināti 2020. gadā.

Tarifu veido vairākas komponentes - pamatlīdzekļu uzturēšanas, remontu izpildes un materiālu iegādes izdevumi (tai skaitā, ķīmiskās vielas ūdens un notekūdeņu attīrīšanai).

Pēdējo gadu laikā šīs izmaksas būtiski pieauga, turklāt valstī stājās spēkā paaugstinātas prasības notekūdeņu attīrīšanai, kuru izpildes rezultātā tiek radīts lielāks dūņu apjoms un to utilizācijas izdevumi.

Tarifa izmaiņu nepieciešamība saistīta arī ar pakalpojumu saistīto infrastruktūras objektu izbūvi: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanu (3,02 miljoni eiro), ūdensapgādes 3 tīklu izbūvi (252 tūkstoši eiro) un divu solāro elektrostaciju izbūvi (176 tūkstoši eiro). Minēto aktīvu vērtības amortizācija arī ietekmē tarifa apmēru.

2022.gadā tika piemērota ārkārtas metodika tarifiem. Pēdējais pilnībā pārskatītais tarifs no regulatora puses bija spēkā no 2020. gada 1. janvāra. Pērn Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja ārkārtas metodiku tarifu pielāgošanai elektroenerģijas cenu lēcienam (izmaiņas tikai par elektroenerģijas cenu svārstībām). Atbilstoši tai tika koriģēti tarifi:  no 01.11.2022. (+46% no iepriekšējā tarifa),  no 01.03.2023. (-25%), no 01.05.2023. (+6%).

Detalizētāku informāciju Jums var sniegt Nekustamā īpašuma nodaļa - tālr. 28776519.

P/a “Carnikavas komunālserviss” no sniega tīra pašvaldības ielas un ielas, kurām ir piešķirts pašvaldības ielas statuss.

Bez maksas pieņem putuplastu, koksni un elektrotehniku. Par maksu Carnikavas pagasta iedzīvotājiem ir tās lietas, kuras pieņem no vienas mājsaimniecības konkrētā skaitā: 4 riepas gadā, līdz 100 kg lielgabarīta atkritumi, kā arī bio atkritumi, spuldzes, eļļas filtri un eļļas.