Kontakti

administracija [at] piistrautins.lv

Atrašanās vieta

Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164

Pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv vai Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos. Elektroniski iespējams arī pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu. Plašāk par elektronisko pieteikšanos lasiet sadaļā Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz domes Klientu centru pa tālruni +371 25151340 vai Ādažu PII, tālr. +371 29423434

Klientu pieņemšanas laiki:

  • pirmdien 8.00 – 18.00
  • otrdien 8.00 – 14.00
  • ceturtdien 8.00 – 14.00

Darbinieki

Sandra Breidaka

Vadītāja
sandra.breidaka [at] piistrautins.lv
Ilgstoša prombūtne

Linda Cintiņa

Vadītājas vietniece
linda.cintina [at] piistrautins.lv

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestādei ir divas pirmsskolas izglītības programmu licences: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – Licences Nr. V_642, programmas kods: 01011111 un  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, licences NR. V_6606, programmas kods 01015611

Iestādē ir 17 grupas; 13 jaukta vecuma grupas (3-6 gadi),  divas  jaunākā vecuma grupas ( 1,5 gadu  līdz 2,5 gadu), kā arī 2 grupas obligātās apmācības vecumu (5 līdz 6 gadus) sasniegušiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

  1. sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un piere­dzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  2. attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
  3. attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmēj­spēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
  4. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;
  5. nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Mācību process tiek īstenots rotaļnodarbībās pa apakšgrupām, tā panākot katra bērna individuālo vajadzību piepildījumu un nodrošinājumu. Sešus gadus veciem bērniem izveidota „Mazā skoliņa” zināšanu nostiprināšanai un sasniegumu pilnveidošanai.

Ikdienas mācību procesā tiek integrētas mūzikas, sporta, peldēšanas un deju nodarbības, svinēti tradicionālie un  iestādes izveidotie svētki.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir multifunkcionāla halle, divi baseini, ziemas dārzs un plaša teritorija aktivitātēm un mācību procesa organizēšanai dabā.

Lai sekmētu pirmsskolas vadlīnijās noteikto prasmju un iemaņu apgūšanu, iestādē darbojas atbalsta komanda –  trīs logopēdi, psihologs un speciālais pedagogs.

Iestādes telpās tiek piedāvāts plašs interešu izglītības klāsts- angļu valodas, mākslas, futbola, tenisa, mākslas vingrošanas, baleta un laikmetīgās dejas pulciņus.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” kolektīvs ir radošs un  profesionāls, veidojot ap sevi ģimenisku vidi, lai katrs šeit justos kā mājās.