Ādažu militārā poligona izmantošanas kārtība

Saskaņā ar MK 2016.gada 13.decembra rīkojumu nr.755 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir veikta Ādažu militārā poligona paplašināšana. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka ar 2017.gada 15.martu uzsākta poligona izmantošana pilnā apmērā.
NBS ir veikuši poligona robežu marķēšanu un ceļu bloķēšanu (barjeras uz ceļiem), lai organizētu drošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem poligona teritorijā. Militāro mācību un kaujas šaušanas laikā.

NBS atgādina – iekļūšana poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu militārās bāzes poligona administrāciju nav atļauta un var būt bīstama dzīvībai! Mežu īpašniekiem – mežistrāde un piekļuve īpašumiem ir atļauta, to savlaicīgi saskaņojot ar Ādažu militārā poligona administrāciju.

Kā sazināties ar Ādažu poligona administrāciju?

  Uzmanību! Aizliegts:
  • ieiet un iebraukt Ādažu poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju! Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, kuri norādīti kartē.
  • fiziski aiztikt neeksplodējušu munīciju vai citus bīstamus priekšmetus. Atrodot tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās vietu un nekavējoties ziņojiet Ādažu poligona administrācijai.

  Ādažu poligona nemilitārā izmantošana

  Saskaņā ar NBS 12.05.2008. Noteikumiem Nr.6 „Kārtība, kādā NBS vienību objektus izmanto nemilitārām vajadzībām”,
  Poligonu var izmantot:

  • motosporta federācijas, auto tirgotāju firmas un citas līdzīga rakstura organizācijas sacensību, testa braucienu rīkošanai;
  • militarizētas (apsardzes) organizācijas apmācību rīkošanai;
  • telšu pilsētiņu ierīkošanai atpūtas un apmācību vajadzībām;
  • aizsargājamo un īpaši izmantošanā regulējamo dzīvnieku un augu novērošanai (izpētei), dabas lieguma apskatei.

  Poligona izmantotāja pienākums ir ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš griezties pie mācību centra komandiera ar lūgumu izmantot Ādažu poligonu. Pieprasījumi, kas iesniegti vēlāk kā noteikts iepriekš vai ir pretrunā ar morāles un ētikas prasībām, netiek izpildīti. Poligona izmantotājs sedz visus izdevumus, kas mācību centram papildus rodas sakarā ar poligona izmantošanu nemilitārām vajadzībām.

  Kontroles sistēma. Lai nepieļautu nesankcionētu iekļūšanu kaujas šaušanas zonā, uz galvenajiem ceļiem ir izveidoti poligona apķēdējuma posteņi. Ikviena apmeklētāja pienākums ir bez ierunām izpildīt apķēdējuma karavīra prasības.
  Lai kontrolētu un pārtrauktu prettiesisku Ādažu poligona izmantošanu kā militārām, tā nemilitārām vajadzībām, diennakts dežūras režīmā tiek norīkota poligona patruļa.

  Ievērojiet!
  Gūstot zaudējumus prettiesiskas darbības rezultātā, tas ir, neievērojot šos noteikumus, Jūs kā cietušais saskaņā ar Civillikuma 1777.pantu nevarat prasīt atlīdzību par zaudējumiem.

  Ādažu poligona teritoriju apzīmējumi dabā:

  • Poligona robežas apvidū apzīmētās ar kupicām, robežzīmēm un lentām.
  • Robežzīmes un lentas ir izvietotas uz kokiem vai stabiņiem.
  • Ikviena zīme un lenta ir labi pārredzama no liela attāluma.
  • Atrodoties pret uzstādīto robežzīmi un lentu, ir redzamas arī zīmes un lentas, kas atrodas pa kreisi vai pa labi no poligona apmeklētāja.
  • Apvidū, kas klāts ar mežu, ir izcirstas stigas, lai labāk būtu pārredzama poligona robeža.
   Uzmanību!

   NB! Lūdzu bez ierunām izpildiet poligona apķēdējuma karavīru prasību par kaujas šaušanas zonas atstāšanu! Patvaļīga atrašanās kaujas šaušanas zonā rada draudus Jūsu dzīvībai!

   Skaidrojumi apzīmējumiem dabā:

   Poligona robežzīme   Robežlenta poligona vingrinājumu
   zonas apzīmēšanai
   Zīme neeksplodējušās munīcijas
   bīstamo teritoriju apzīmēšanai

    

   Robežlenta stingras aizsardzības
   aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai
   Robežlenta poligona ārējās
   robežas apzīmēšanai
   Robežlenta ierobežotas darbības
   aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai
   Robežlenta poligonu kaujas šaušanas zonas apzīmēšanai

   Ādažu poligona teritorija:

   Poligons ir iedalīts:
   •    kaujas šaušanas zonā, kas kartē apzīmēta ar burtiem A, B un C, bet apvidū apzīmēta ar sarkanas krāsas robežlentu.
   •    vingrinājumu zonā, kas kartē apzīmēta ar burtiem D, E, G, H un I, bet apvidū apzīmēta ar zaļas krāsas robežlentu.

   Ādažu poligona aizsargājamās dabas teritorijas

   Stingras aizsardzības dabas teritorijas Ādažu poligonā ir teritorijas ar pilnīgu militārās (civilās) darbības aizliegumu.

   Tās ir:

   • dabas liegums “Lieluikas un Mazuikas ezers” (kartē apzīmēts ar burtiem DL);
   • 24 meža atslēgas biotopi (MAB);
   • 4 neregulēto upju aizsargjoslas (NUAJ);
   • mikro liegums (ML).

   Ierobežotas darbības aizsargājamās teritorijas Ādažu poligonā ir teritorijas ar noteiktiem militārās (civilās) darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēs, kā arī ekoloģiski jūtīgi biotopi.

    Tās ir:

   • 11 mikro liegumi (IDLM);  
   • 15 kāpu biotopi (IDKB);  
   • 5 mežu biotopi (IDMB);  
   • 2 purvu biotopi (IDPB);  
   • 3 regulēto upju aizsargjoslas (RUAJ).

   Aizliegtās darbības biotopos:

   Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegtas šādas darbības:

   1. jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana;
   2. apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana;
   3. apzināta olu bojāšana, to izņemšana no ligzdām vai kolekcionēšana;
   4. vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana.

   Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērpjiem vai to daļām visās to attīstības stadijās ir aizliegtas šādas darbības:

   1.  lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana;
   2. savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, transportēšana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, kā arī piedāvāšana pārdošanai vai apmaiņai.

   Dabas liegums “Lieluikas un Mazuikas ezers”

   Dabas liegums izveidots ar Ministru kabineta 15.06.1999. rīkojumu Nr.212, lai aizsargātu Latvijā ļoti retu ezeru tipu – oligotrofu ezeru ar Dortmaņa lobēlijas audzēm. Mazuikas ezers ir viens no 14 Latvijas ezeriem, kuros saglabājušās bagātīgas un dzīvotspējīgas lobēlijas – ezerenes sabiedrības, kā arī viens no Baltijas valstu visizcilākajiem lobēlijas – ezereņu ezeriem. Dortmaņa lobēlija, gludstobru ezerene un sīpoliņu donis ir Latvijas īpaši aizsargājamās augu sugas.
   Dabas lieguma izveidošanas galvenais mērķis ir samazināt atpūtnieku radīto slodzi un līdz ar to piesārņojumu ezeros un to krastos. Ezeru krastos ir iekārtotas atpūtas vietas un peldētavas, novirzot atpūtnieku plūsmu uz mazāk dabai traucējošām vietām. Atrasties citās vietās ir aizliegts.

   Dabas lieguma teritorijā aizliegta:

   1. jebkāda darbība, kas bojā, pārveido vai iznīcina biotopus, savvaļas augus, dzīvnieku dzīvotnes, kā arī ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;
   2. jebkāda darbība, kas būtiski ietekmē dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī koncentrāciju migrācijas periodā;
   3. minerālmēslu, pesticīdu un citu ķimikāliju lietošana;
   4. braukšana ar ūdens motocikliem;
   5. augu noplūkšana, izraušana, to daļu vākšana jebkurā attīstības stadijā;
   6. zemju transformācija.

   Ugunsdrošības pasākumi mežos un purvos

   Mežos un purvos aizliegts:

   1. bojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, citas būves un celtnes, kā arī plakātus, norādījuma zīmes un citus informācijas līdzekļus;
   2. izgāzt vai dedzināt visu veidu atkritumus;
   3. kurināt ugunskuru augošu koku tuvumā tuvāk par diviem metriem.

   Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

   1. kurināt mežā un purvos ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
   2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Atstājot ugunskura vietu, uguns jānodzēš, līdz pilnīgi izbeidzas gruzdēšana, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanas iespēju;
   3. nomest mežā un purvos vai uz ceļiem, kas šķērso tos, degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus degošus vai gruzdošus priekšmetus.