Statuss:
Noslēdzies
garā iela, kabinetu pārbūve, ārstu prakses

Līdzfinansētājs:

Īstenošanas laiks: 2023
Kopējās izmaksas: 16 298 euro
Finansēšanas avoti un to apjoms:  ERAF - 12 744.90  euro, valsts budžeta dotācija 1349.46 euro, pašvaldības finansējums 2 203.64 euro.

Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ādažu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots veikt telpu pielāgošanu Garā ielā 20, Carnikavā, Carnikavas pagastā ģimenes ārsta prakses vajadzībām. Esošajās telpās tiks veikta papildus starpsienu izbūve un iekārtoti kabineti ģimenes ārstam, medicīnas māsai un atsevišķa telpa procedūru veikšanai. Projekta ietvaros plānots īstenot arī specifiskas darbības vides un pieejamības nodrošināšanai – papildus būvnormatīvos noteiktajām prasībām pacientiem domātajās labierīcībās tiks ierīkotas automātiski veramas durvis, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglos piekļuvi šīm telpām.

* Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas” ietvaros. 

SAISTĪTIE JAUNUMI:

Ārstu prakse, Garā iela 20
ģimenes ārsts, darbarīks
Pavasarī vairāki medicīnas pakalpojumu sniedzēji un Sociālais dienests pārcels savu darbību uz Garo ielu 20, Carnikavā