Statuss:
Plānots
Gaujas 31, publiskās ārtelpas attīstība
 • Līdzfinansētājs: 
ERAF - ES logo
 • Darbības ilgums: Projektu plānots īstenot no 2024.gada līdz 2026.gada 31.decembrim. 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.
   
 • Kopējās izmaksas: Plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 506 600,00 EUR, t.sk.:
  • ERAF finansējums 85% apmērā - 430 610,00 EUR;
  • Pašvaldības līdzfinansējums - 75 990 EUR.
    
 • Saistītie jaunumi: 01.12.23. iesniegts pieteikums CFLA publiskās ārtelpas attīstībai Ādažos, Gaujas ielā 31.
   
 • Projekta kopsavilkums:
  • Projekta mērķis - publiskas ārtelpas attīstīšana Ādažos, Gaujas ielas 31 teritorijā, līdz 2026.gadam ierīkojot jaunu publiski izmantojamu multifunkcionālu skvēru, radot labiekārtotu vietu svētkiem, atpūtai, mobilitātei un kultūrai, nodrošinot LR normatīvajiem aktiem atbilstošas vides pieejamību, uzlabotu dzīves vides kvalitāti un drošību Ādažu novada iedzīvotājiem, to viesiem un tūristiem.
  • Plānotā projekta īstenošanas teritorija ir 12 200 m2.
    
 • Projektā plānotās darbības:
  • Teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;
  • Elektroenerģijas un ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana;
  • Dziļurbuma ierīkošana dzeramā ūdens padeves nodrošināšanai, ja pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nav iespējama;
  • Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
  • Projekta vadības nodrošināšana.

Projekts atbilst Eiropas Savienības (ES) un nacionālajām politikām, finansēšanas programmas mērķiem, kā arī Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentos ietvertajam.

NL_2024maijs_1