Aktualitātes Projekti
NL_2024maijs_1

Šā gada 15.–17. maijā Latvijas pašvaldību attīstības plānotāji un projektu eksperti piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumā, kura mērķis bija iegūt zināšanas un pieredzi ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai Latvijā. Šajā braucienā devās arī Ādažu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas speciāliste, lai iedvesmotos jaunā publiskās ārtelpas projekta projektēšanas uzsākšanai objektam “Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31”.

Pieredzes apmaiņas braucienu mērķi ir uzlabot pašvaldību kapacitāti teritoriālās attīstības plānošanas un īstenošanas jautājumos, sekmējot kvalitatīvu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu projektu ieviešanu teritoriju attīstībai, lai stiprinātu pašvaldību konkurētspēju un nodrošinātu teritoriju apdzīvojuma un dzīves vides ilgtspējīgu attīstību.

Konkrētais pieredzes apmaiņas brauciens bija uz Nīderlandi, kur bija iespēja klātienē apmeklēt objektus, kas kalpo kā labās prakses piemēri ilgtspējīgas publiskās ārtelpas veidošanai, t. sk. Jaunās Eiropas “Bauhaus” principu ievērošanai un aktivitāšu ieviešanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai, kas ir nozīmīgs priekšnosacījums dzīves kvalitātes un vietas konkurētspējas paaugstināšanai. Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros tika iepazīta tādu pašvaldību pieredze, kas ir līdzīga Latvijas situācijai iedzīvotāju skaita un izaicinājumu ziņā. Tika apskatīti praktiski piemēri, kas Nīderlandē kļuvuši atpazīstami nacionāli un starptautiski, kā arī piemēri, kuros vērojama publiskās ārtelpas multifunkcionalitāte un sasaiste ar klimata jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma projekta Nr. 5.1.1.2/1/23/I/001 “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” ietvaros.