Statuss:
Plānots
krastupes projektavieta

Projekts “Krastupes ielas pārbūve”

Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam

Kopējās izmaksas: 2 155 000 euro

Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF un pašvaldības finansējums

Saistītie jaunumi: Iepirkums būvprojekta izstrādei “Krastupes ielas pārbūve”

Par plānoto projektu:

Projekts tiek plānots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” ietvaros.

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis- Izstrādāt Krastupes  un Dadzīšu ielas daļas pārbūves būvprojektu, kuru realizējot tiktu izbūvēta mūsdienīga un ērta pilsētvides ielu infrastruktūra nodrošinot ērtu piekļuvi topošai izglītības iestādei, Podnieku kvartāla mājokļiem, drošu pārvietošanos gājējiem un prioritāri skolas vecuma jauniešiem un nodrošinot labākos mikromobilitātes risinājumus.