Statuss:
Īstenošanā
pārvietojamās tualetes
  • Īstenošanas laiks: Ikgadējs pasākums. Šī gada īstenošanas laiks 01.05.2023.- 31.10.2023.
  • Kopējās izmaksas: 10621 eiro (valsts budžeta finansējums)
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: Finansējums – Latvijas vides aizsardzības fonds
     

Saistītie jaunumi:

Projekta mērķis:

Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošināt tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Projektā atbalstāmā galvenā aktivitāte ir pludmales apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, atkritumu vākšana, izvešana, nodošana poligonā, jūras mēslu, izskaloto koku savākšana, nodošana, mirušo dzīvnieku savākšana un nodošana, tualešu apkopšana, asenizācijas pakalpojumu veikšana, pludmales irdināšana, apauguma novākšana, materiālu, inventāra iegāde. Projekta ietvaros bez apsaimniekošanas pasākumu veikšanas var paredzēt arī pludmales infrastruktūras izveidi un uzstādīšanu.

logo rinda_vides aizs fonds