Statuss:
Īstenošanā
pastaigu celiņš gar Gaujas- Baltezera kanālu
  • Līdzfinansētājs:
  • Īstenošanas laiks: 2023.-2025.
  • Kopējās izmaksas: 195 468,24 euro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 80 060,11 euro, pašvaldības finansējums – 115 408,13 euro. 

Projekta kopsavilkums:

Projekts tiek īstenots biedrības “Gaujas partnerība” izsludinātā atklāta konkursa ietvaros, rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” (turpmāk – rīcība 2.1.) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu gar Gaujas – Baltezera kanālu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai, kas būtu piemērots gājēju kustībai gar kanālu starp ūdensteci un apbūves zonu. Pastaigu celiņš tiek plānots kanāla kreisajā pusē (Alderu ciema pusē). 

Celiņš lielākoties tiks veidots ar grants segumu, nepieciešamības gadījumā (lai nodrošinātu tā nepārtrauktību), atsevišķās zonās tiktu izveidots koka klājs vai koka laipas. Precīzs pastaigu celiņa risinājums tiks izstrādāts būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā. 

Ādažu novada pašvaldība 2024. gada 12. janvārī noslēdza līgumu ar SIA “ASFALTBŪVE” par pastaigu celiņa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību. Kopējā līguma summa 161 544 euro bez PVN.

Projektu plānots realizēt līdz 2025. gadam.

Saistītie raksti:

Aptaujas baneris
gaujas baltezera kanāls