Jaunumi novadā

Lielākā daļa iedzīvotāju aptaujā atbalsta pastaigu celiņa izveidi gar Gaujas-Baltezera kanālu

Lai skaidrotu projekta mērķi par pastaigu celiņa izveidi gar Gaujas-Baltezera kanālu un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem par projekta īstenošanu, 27.aprīlī norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās laikā tika nolemts izveidot aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, vai viņi atbalsta pašvaldības piedāvāto projektu. Aptauja norisinājās no 25.maija līdz 8.jūnijam. Kopējais respondentu skaits aptaujā bija 342, jo aptaujas laikā bija iespēja atbildēt atsevišķi uz katru jautājumu.

86% respondentu norādīja, ka atbalsta projekta īstenošanu, 7% neatbalsta un 7% nebija atbildējuši uz šo jautājumu.

No faktiski deklarētajiem Alderu ciema iedzīvotājiem to, ka viņi atbalsta projektu, norādīja 86% respondentu, 10% neatbalsta, savukārt 4% neatbildēja uz jautājumu.

Ņemot vērā respondentu atbildes, kuri norādīja, ka ir deklarējušies Alderu ciemā, 79% jeb 67 respondenti celiņu izmantos pastaigām, fiziskām aktivitātēm, 49% jeb 42 respondenti celiņu izmantos, lai nokļūtu Ādažos, 45% jeb 38 respondenti norādīja, ka bērns-i celiņu izmantos, lai nokļūšanai uz skolu, Ādažiem, 39% jeb 33 respondenti norādīja, ka celiņu izmantos Gaujas-Baltezera kanāla, kā apskates objekta, vēsturiskā industriālā mantojuma apskatīšanai, 13% jeb 11 respondenti norādīja, ka neatbalsta celiņa izveidi.

Atbildot uz jautājumu par to, kādus labiekārtojuma elementus respondenti nākotnē vēlētos redzēt, visbiežākā atbilde bija celiņa turpinājums uz Ādažu centra pusi (72%; 238 respondenti), apgaismojums (67%; 221 respondenti), soliņi (64%; 210 respondenti), tiltiņš pāri kanālam (59%; 194 respondenti), atkritumu urnas (59%; 194 respondenti) un celiņa turpinājums uz Garkalnes pusi (40%; 131 respondents).

 

Kā ziņots iepriekš,  lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju mobilitātes iespējas un drošību, attīstītu publisko ūdeņu tuvumā esošo infrastruktūru, kā arī palielinātu novada teritorijas sakārtotību un pievilcību, veicinātu tās ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības potenciālu, pašvaldība plāno īstenot projektu “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu.” Projekta pieteikums tika iesniegts Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai. 30.maijā LAD pieņēma lēmumu par projekta apstiprināšanu.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt pastaigu celiņu gar Gaujas – Baltezera kanālu aptuveni 2 km garumā posmā no Zušu ielas (gājēju tilta pie Mazā Baltezera) līdz Podnieku ielai, kas būtu piemērots gājēju kustībai gar kanālu starp ūdensteci un apbūves zonu. Pastaigu celiņš tiek plānots kanāla kreisajā pusē (Alderu ciema pusē). 

Celiņš lielākoties tiks veidots ar grants segumu, nepieciešamības gadījumā (lai nodrošinātu tā nepārtrauktību), atsevišķās zonās tiktu izveidots koka klājs vai koka laipas. Precīzs pastaigu celiņa risinājums tiks izstrādāts būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā. Būvniecības dokumentācijas izstrādi plānots uzsākt 2023.gadā. Projektu plānots pabeigt 2025. gada vidū.

 

Saņemtie jautājumi un ierosinājumi

Ierosinājums

Atbilde/skaidrojums

Vēlējos noskaidrot, vai tiešām nav iespējams veidot šo celiņu ar asfalta segumu? % tās izmaksas protams pieaugs, bet ne tik daudz, jo tāpat ir jāveido pamatne, visi sagatavošanas darbi, utt. Un projektēšanā īsti nav būtiski vai pašvaldība iepērk projektēšanu ar asfaltu vai bez, izmaksas diži no tā nemainās.

Lai gan projektēšanas laikā nav finansiālas ietekmes atkarībā no izvēlētā seguma, būvniecības stadijā monolītais - asfalta segums izmaksā stipri dārgāk.

Irdenais segums ir videi draudzīgāks un tā izveidošanai nepieciešamā konstrukcija var būt ne tik bieza kā gatavojot pamatni asfalta segumam, līdz ar to finansiāls ieguvums ir ne tikai seguma virskārtai, bet pašai konstrukcijai.

Ņemot vērā, ka gan asfaltēta, gan ar irdeno segumu taciņa spēj nodrošināt pārvietošanos ar kājām vai velosipēdu, pa taciņu netiek plānota mehanizētu transportlīdzekļu ikdienas pārvietošanās, izvērtējot iespējas, tai skaitā pieejamo finansējumu, taciņas izveide ar irdeno segumu ir piemērots risinājums.

Sakarā ar pastaigu celiņa izveidi, lūgums izskatīt iespēju izveidot gājēju tiltiņu pāri kanālam no Plostnieku ielas uz Kanāla vietu.

Pastaigu celiņš izklausās kā laba ideja, bet piekļuve pie tā ir apgrūtināta no privātmāju sektoriem no kanāla otrās puses. 

Celiņš tiktu izmantots kā ērts savienojums Alderu ciemam ar Ādažu centru, kur pieejami ikdienā nepieciešami pakalpojumi, izglītības iestādes u.tml. Tāpēc celiņa novietojums ir plānots Alderu pusē.

Celiņam būs iespēja piekļūt no Zušu ielas, Dores ielas un Kanāla ielas.

Ņemot vērā, ka taciņa netiks norobežota no ielas puses, ērta piekļuve būs arī tālāk no Kanāla ielas, kurai pieslēdzas Pērles iela, Pakalnu iela, Priežkalnu iela un Mežmalas iela.

Izskatīt iespēju pagarināt pastaigu ceļu no Zušu ielas ne tikai līdz Podnieku ielas tiltam, bet pat līdz ciematam Strautkalnu ielā pie Gaujas ar pieslēgumu pie Daugavas ielas

Šī projekta ietvaros nav iespēja celiņu pagarināt, bet nākotnē attīstot un plānojot gājēju infrastruktūru Ādažu novadā, šis ierosinājums tiks izvērtēts.

Iespējamā būvapjoma maiņu vietās, kur celiņš iet ciešā privātu zemesgabalu tuvumā (seguma un apjoma maiņa no grantēta 1.8 m platumā uz šķeldas materiāla taku 1m platumā).

Projekta ietvaros plānots izveidot pēc iespējas vienveidīgāku infrastruktūru, lai nodrošinātu tās ērtumu visā garumā. Bet būvprojekta izstrādes laikā tiks veikta teritorijas izpēte un rasti piemērotākie risinājumi.

Pastaigu ceļu papildus aprīkot ar informatīvajām zīmēm.

 

Projekta ietvaros nav plānota informatīvo zīmju izvietošana, bet šo jautājumu varētu apspriest ar PA “Carnikavas Komunālserviss” pēc celiņa pabeigšanas.

Gājēju tiltiņa izveide uz veco slūžu pamatiem, kas, manuprāt,būtu populārāks par plānoto celiņu kopumā.

 

Ņemot vērā slūžu konstrukcijas esošo stāvokli un potenciālo ilgmūžību, uz tās pamatiem nebūtu droši veidot pastāvīgu konstrukciju gājēju plūsmas nodrošināsanai. Bet, ņemot vērā izrādīto iedzīvotāju interesi par tiltiņa izbūvi pār kanālu, šie ierosinājumi tiks ņemti vērā domājot par novada tālāko attīstību.

Lūdzu pamatot, kā Alderu iedzīvotāji mainīs mobilitātes paradumus,kā mainīsies cilvēku plūsma un kādu konkrēti pienesumu tas dos Alderu iedzīvotājiem.

 

Celiņš tiktu izmantots kā ērts savienojums Alderu ciemam ar Ādažu centru, kur pieejami ikdienā nepieciešami pakalpojumi, izglītības iestādes u.tml.

Tā kā šobrīd nav ērta piekļuve no Alderiem uz Ādažiem, tiek dota priekšroka automašīnai, bet, ja tiktu izveidota taciņa, kas nodrošina mazākaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, daļa iedzīvotāju nomainītu automašīnu pret velosipēdu vai iešanu ar kājām. Ādažu novada pašvaldības izveidotajā aptaujā, kura norisinājās no 2023.gada 25.maija līdz 8.jūnijam 79% respondenti, kuri atzīmēja, ka ir deklarēti Alderu ciemā, norādīja, ka pastaigu celiņu izmantos pastaigām, fiziskām aktivitātēm, 49% respondentu norādīja, ka celiņu izmantos nokļūšanai Ādažos, 45% norādīja, ka bērns celiņu izmantos, lai nokļūtu uz skolu, Ādažiem, 39% norādīja, ka  celiņu izmantos Gaujas - Baltezera kanāla, kā apskates objekta, vēsturiskā industriālā mantojuma apskatīšani, savukārt 35% norādīja, ka celiņu izmantos, lai nokļūtu pie Mazā Baltezera.

 

Gaujas partnerība NAP, ES, Leader