Attīstības jaunumi Jaunumi novadā

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma

iesniegšanas datums

 

28.08.2023.

Paredzētās darbības nosaukums

Pastaigu celiņa ar grants segumu izveidei gar Baltezera - Gaujas kanālu.

Iesniedzējs

Ādažu novada pašvaldība

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Zemes vienība kadastra apzīmējums 80440140138; 80440110061;

80440100107, būve 80440110061003

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas

teritorijā

 

Neatrodas IĀDT teritorijā

Atrašanās Rīgas

jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Plānots izveidot jaunu pastaigu celiņu ar grants segumu, būvniecības laikā tiks noņemts apaugums un veidots ierakums nepieciešamajās vietās, pēc tam veidojot celiņa seguma konstrukciju no šķembu pamata un grants virskārtas. Atsevišķos posmos (tiks precizēts projektēšanas laikā) tiks veidots koka klājs / laipa.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 15.09.2023 var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.