Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem:
- veic izglītojamo attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un izglītojamo pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi, pamatojoties uz izglītojamo likumisko pārstāvju vai to pilnvaroto personu iesniegumiem;
- sniedz atzinumus par iespēju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojamajiem turpināt apgūt pēc atbilstošākās izglītības programmas:
1) pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
2) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6. klasei;
3) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei;
4) vispārējās pamatizglītības programmu (atbilstoši iepriekšējiem diviem apakšpunktiem);
- sniedz atzinumus ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanai mājās;
- sniedz konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības pedagogu, logopēdu un psihologu darbu izglītojamo izvērtēšanai pirms komisijas sēdes;
- nodrošina atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā.

Komisija var sniegt atzinumus par citu novadu administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojamiem, ja attiecīgā cita novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Ādažu novada pašvaldību par Komisijas maksas pakalpojumu sniegšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamos dokumentus, adresētus Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, iesniedz bērna likumiskie pārstāvji vai to pilnvarotās personas elektroniski e-pastā: pedmed@adazi.lv vismaz vienu nedēļu pirms komisijas sēdes un oriģinālus - klātienē, ierodoties uz komisijas sēdi.

  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

  Oriģināls:
  1. Vecāku (aizbildņu) iesniegums;
  2. Izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku ( aizbildņu) personu apliecinošs dokuments;
  3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
  4. Ārsta speciālista atzinums par veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs vai sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  5. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
  6. Izglītojamā sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
  7. Izglītības iestādes logopēda, speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
  8. Izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  9. Citi speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni un kas izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

 2. Pakalpojuma maksa
  Ādažu novada teritorijā deklarētiem bērniem bez maksas.

  Pārējiem saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma 1. pielikumu

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku (vai pilnvaroto pārstāvi), pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem (bez pilnvarotā pārstāvja), ierodas vizītē pie speciālistiem uz komisijas sēdi un pēc lēmuma pieņemšanas saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

  Pakalpojuma saņemšanas adrese: Garā iela 20 ( 50.kabinets), Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV – 2163
  Cita kontaktinformācija: Ādažu novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Inese Roste - Timrota, e-pasts: pedmed@adazi.lv , tel. 28721132