Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Viena mēneša laikā no bērna piedzimšanas viens no vecākiem (ja ir reģistrēta savstarpējā laulība) ierodas dzimtsarakstu nodaļā, paziņo par bērna piedzimšanu un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.
Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, dzimtsarakstu nodaļā ierodas abi vecāki vai arī kopā bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs un iesniedz klātienē vai pie notāra parakstītu kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.
Ja par bērna dzimšanas faktu paziņo vēlāk nekā mēnesi pēc bērna piedzimšanas papildus norādītajiem dokumentiem iesniedz bērna tēva vai mātes, vai abu vecāku, vai ieinteresētās personas, kura paziņo par bērna piedzimšanu, iesniegumu, kurā paskaidrots nokavējuma iemesls.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
  Oriģināls:
  1.Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu;
  2. Vecāku personu apliecinošs dokuments;
  3. Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku klātienē vai pie notāra parakstīts iesniegums);
  4. Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums (bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopējs klātienē vai pie notāra parakstīts iesniegums par paternitātes atzīšanu).

  Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu:
  1. Vecāku laulības apliecība. Oriģinālu var neuzrādīt, ja laulība ir reģistrēta Latvijas Republikā;
  2. Bērna dzimšanas apliecība, ja dzimšanas fakts jau ir reģistrēts;
  3. Spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts (adopcijas gadījumā).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē civilstāvokļa aktu, uz kuru pamatojoties izsniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu.

Saņemt pakalpojumu