Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Atļauja stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
• Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
• Nosūtīšana konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista: bērnam, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
personai, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, vai personai, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā.
• Bērna nodošana citas personas aprūpē.
• Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksa personai, kura faktiski audzina bērnu.
• Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksa pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums ar lūguma pamatojumu;
  2) lēmuma pieņemšanai nepieciešamie un iesniegumā norādīto informāciju apliecinošie dokumenti.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa:
  1) lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  2) lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  3) nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista:
  a) bērnu, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai,
  b) personu, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, vai personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā;
  4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē;
  5) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
  6) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
  7) veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

  Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pa pastu vai uz e-pasta adresi.
  Lēmuma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem var izsniegt bāriņtiesā pret parakstu.