Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Atļauja pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu. • Bērnam piederošās mantas pārdošana. • Mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām. • Īpašuma iegūšana bērnam. • Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem. • Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. • Vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm. • Citi bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) vecāka (aizbildņa) iesniegums ar lūguma pamatojumu;
  2) lēmuma pieņemšanai nepieciešamie un iesniegumā norādīto informāciju apliecinošie dokumenti vai kopijas (uzrādot oriģinālus): mantojuma inventāra saraksts, mantojuma apliecība, darījuma līguma projekts, nekustamā (kustamā) īpašuma novērtējums, noguldījuma līgums, konta pārskats, bankas informācija, otra vecāka piekrišana u.c.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta.
  Ja bērnam nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, kura atsevišķā aizgādībā bērns atrodas. Ja bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, pie kura bērns dzīvo.

  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
  1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
  2) lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  3) lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  4) lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  5) lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
  6) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  7) lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
  8) lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
  9) veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.


  Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pa pastu vai uz e-pasta adresi.
  Lēmuma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem var izsniegt bāriņtiesā pret parakstu.

Saņemt pakalpojumu