Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona vai laulātie iegūst adoptētāja statusu un iespēju adoptēt bērnu vai vairākus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, adoptētāja reliģiskā pārliecība, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
  • laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
  • dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
  • dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  • informāciju par ienākumiem;
  • tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
  • tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).

  2. Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
  • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
  • otrs vecāks ir miris.

  3. Aizbildnim ir tiesības adoptēt savu aizbilstamo, tad pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības vai vecāks ir miris.
  Vienlaikus ar adopcijas pieteikumu aizbildnis dot galanorēķinu. Līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, bāriņtiesa pārstāv adoptējamā bērna tiesības un likumiskās intereses adopcijas jautājumos. Aizbildni no pienākumu pildīšanas atlaiž pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

  4. Vecāks piekrišanu bērna adopcijai var iesniegt notariāla akta formā vai apliecināt bāriņtiesā. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc personas vai laulāto atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes bāriņtiesa sēdē pieņem atbilstošu lēmumu. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu vai laulātos par piemērotiem adoptētāju statusam, lēmumā norāda adoptējamo skaitu, vecumu un dzimumu.
  Bāriņtiesas lēmums par personas vai laulāto atzīšanu par adoptētājiem ir spēkā trīs gadus no tā pieņemšanas dienas.

  Bāriņtiesa lemj arī par:
  • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
  • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
  • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

  Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pa pastu vai uz e-pasta adresi.
  Lēmuma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem var izsniegt bāriņtiesā pret parakstu.