sab apspr udeni

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Par publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā" projektu. Priekšlikumus var iesniegt līdz 30.05.2024., nosūtot uz epastu dome@adazi.lv.

Saistošo noteikumu projekts paredz kārtību, kādā izmantojami, tiek uzturēti un aizsargāti Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti aizsargjoslas platumā.

Nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta personu drošība publiskās atpūtas vietās un publiskajos ūdeņos. Tāpat tiek noteikti publisko ūdeņu krastu labiekārtošanas, uzturēšanas, stiprināšanas un krasta erozijas novēršanas nosacījumi.

Atrunāta laipu un piestātņu saskaņošanas, izvietošanas, izmantošanas un reģistrācijas kārtība publiskajos ūdeņos; sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtība, kā arī kādi būtu jāievēro nosacījumi kuģošanas līdzekļu satiksmei publiskajos ūdeņos un administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Noteikumu projekts pieejams: https://www.adazunovads.lv/lv/tiesibu-aktu-projekti