Tarifi
ūdens krāns, Foto: Pexels

Sabiedrībai viedokļa paušanai nodots saistošo noteikumu projekts Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā", kas paredz izmaiņas pašvaldības aģentūras tarifos par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.

Priekšlikumus var izteikt, iesūtot tos e-pastā dome@adazunovads.lv līdz 14. jūnijam. 

Pašreizējais tarifs ir 1.25 eiro par kubikmetru dzeramā ūdens piegādei un 2.01 par kubikmetru notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai, bet grozījumi paredz, ka tarifs pieaugtu par, attiecīgi, 3 un 9 centiem, sasniedzot 1.28 eiro par kubikmetru dzeramā ūdens piegādei un 2.10 par kubikmetru notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai.

Saistošo noteikumu grozījumu izdošanas mērķis ir nodrošināt, lai Ādažu novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" pakalpojumu izcenojumi nepārsniegtu aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Noteikumi nepieciešami tādēļ, ka izmaksu starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu un faktiski iegūto ieņēmumu apjomu sasniedz 5 %.

Pastāvošais tiesiskais regulējums nosaka aģentūras sniegto maksas pakalpojumu ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā (kanalizācija) veidus, pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību, taču, ņemot vērā ūdens patēriņa samazināšanos, atsevišķu izmaksu pieaugumu, kā arī nolietojuma un darba algu pieaugumu, nepieciešams veikt pakalpojumu maksas izmaiņas. Ja norādītās problēmas risināšanai nebūs tiesiskā regulējuma, tad "Carnikavas komunālserviss" cietīs būtiskus finanšu zaudējumus.

Norādīto problēmu nav iespējams atrisināt alternatīvā veidā, neparedzot tiesiskā regulējuma izstrādi, jo saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu, aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.