Domes un komiteju sēdes
dome 22.05

Šodien, 22. maijā, Ādažu novada pašvaldības dome lēma rīkot metu konkursu “Ādažu kopienu centra atjaunošanai”, kā arī organizēt iepirkumu par Ādažu kopienu centra atjaunošanas tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu.

Šādu nepieciešamību nosaka dalība “New Bauhaus” iniciatīvas” projektā, ko atbalstījusi pašvaldība. Projekta ietvaros paredzēts attīstīt pašvaldībai piederošo īpašumu – ēku Pirmā ielā 42A un publiskās ārtelpas teritoriju Attekas ielā 41, Ādažos.

Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” ir piekritusi sadarboties ar pašvaldību metu konkursa un iepirkuma norisē, piedāvājot sniegt konsultācijas un rekomendācijas konkursa dokumentācijas izstrādē, sagatavot atzinumu konkursa izsludināšanai, kā arī 5 darba dienu laikā pēc atzinuma izsniegšanas deleģēt pārstāvi (sertificētu arhitektu) darbam konkursa žūrijas komisijā.

Darbam žūrijas komisijā paredzēts piesaistīt pašvaldības speciālistus, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes un projekta “LIFEBauhausingEurope” pārstāvjus.

Par pagaidu regulējumu pašvaldības sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, pašvaldības dome nolēma noteikt, ka līdz pašvaldības saistošo noteikumu “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību” spēkā stāšanās dienai bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un vajadzības, kas noteiktas bērna individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā, speciālista vai ārsta nosūtījumā vai izrakstā no veselības kartes, ir tiesības saņemt 40 pakalpojuma reizes gadā pakalpojumiem pašvaldības sociālās rehabilitācijas sniegšanas vietās.

Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka nevienos spēkā esošos saistošajos noteikumos nav regulēts SN 17/2021 18.1 punktā noteiktais sociālās palīdzības veids bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, tāpēc ir nosakāms pagaidu noregulējums līdz brīdim, kamēr saistošie noteikumi “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību” stāsies spēkā.