Domes un komiteju sēdes
svarīgākais komitejā 15052024

Šīs dienas Ādažu novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē tika izskatīti 25 jautājumi. Iepazīstinām ar aktuālākajiem no tiem.

Lemj par Cīruļu ielas pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Deputāti izskatīja SIA "4invest" iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu pieņemt dāvinājumā iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu "Cīruļu iela", Kadagā. Cīruļu iela veido turpinājumu Kāpas ielai un krustojumu ar Vecštāles ceļu, ko izmanto ciemata "Saules pļavas" iedzīvotāji un tranzītā braucošie – citu ciematu iedzīvotāji, atkritumu apsaimniekotāju transportlīdzekļi, lai piekļūtu pašvaldības infrastruktūras objektiem – "Ādažu šķirošanas atkritumu pieņemšanas laukums" un "BMX Ādaži" trase.

Jau iepriekš pašvaldība bija apņēmusies pārņemt ceļu savā īpašumā, ja SIA "4invest" izpildīs divus nosacījumus, tai skaitā veiks Cīruļu ielas atjaunošanas darbus. Šobrīd nosacījumi ir izpildīti, tādējādi nav šķēršļu ielas pārņemšanai. Pretēji dažu deputātu iebildumiem, iedzīvotāju pārstāvji uzsvēra, ka jau līdz šim pašu spēkiem veikuši ieguldījumus ceļa uzlabošanā vairāk nekā 30 000 eiro apmērā un vēlas arī, lai nodokļos samaksātā daļa proporcionāli atgrieztos ceļa uzturēšanā. Tāpat iedzīvotāji uzsvēra, ka ielu šobrīd izmanto ne tikai tās iedzīvotāji, bet arī citi. Ja iela būtu pašvaldības īpašums, to būtu arī vienkāršāk uzturēt un apsaimniekot.

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" s
peciālisti izvērtēja zemes vienībā izbūvētās inženierbūves un inženierkomunikāciju stāvokli. Aģentūras ieskatā minēto mantu ir lietderīgi pieņemt pašvaldības īpašumā, jo Cīruļu ielas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Deputāti, izvērtējot visus apsvērumus, lēma pieņemt Ādažu novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu bez atlīdzības.

Reģistrēs 19 jaunus ielu nosaukumus Gaujas ciemā

Ādažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma nodaļa līdz 2024. gada 31. decembrim veic adrešu sakārtošanas pasākumus Carnikavas pagastā. Gaujas ciemā atrodas vasarnīcu tipa apbūves teritorija, kas tiek dēvēta par "Salūts" ciematu, kur uzceltas ap 350 ēkām. Adreses vēsturiski visām ēkām tika saglabātas no kādreizējā nosacītā to sadalījuma pa sektoriem (piemēram, "Salūts 2. sektors 68", Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov.). Adrešu sakārtošanas darba grupa rekomendēja reģistrēt 19 jaunus ielu nosaukumus, kā arī precizēt Dzirnezera un Renesanses ielu izvietojumu, pagarinot tās. Jaunu ielu izveide, kā arī ielu nosaukumu norāžu izvietošana, būtiski atvieglos orientēšanos apvidū.

No 1. janvāra līdz 29. februārim notika iedzīvotāju aptauja, piedāvājot trīs ielu nosaukumu sarakstus – ar akmeņu, saldumu un sēņu nosaukumiem. Tāpat arī iedzīvotājiem bija iespēja piedāvāt savu variantu. Kopumā aptaujā piedalījās 132 iedzīvotāji, tai skaitā 52 iedzīvotāji, kuriem pieder īpašums šajā teritorijā. Lielākā daļa balsu (47%) tika saņemts par ielām ar akmeņu nosaukumiem.  

Ar lēmumu paredzēts piešķirt 19 ceļiem ielu nosaukumus ar akmeņu un minerālu nosaukumiem: Safīru iela, Malahītu iela, Cirkonu iela, Opālu iela, Pirītu iela, Topāzu iela, Tirkīzu iela, Smaragdu iela, Ahātu iela, Ametistu iela, Halcedonu iela, Lazurītu iela, Oniksu iela, Nefrītu iela, Turmalīnu iela, Serdoliku iela, Serpentīnu iela, Granātu iela, Jašmu iela. 

Deputāti lēma arī par adrešu maiņu un īpašumu nosaukumu sakārtošanu objektiem pie Reņģu un citām ielām Garciemā, Krūmu ielas reģistrāciju Garkalnē un īpašumu adrešu sakārtošanu, adrešu un nosaukumu sakārtošanu objektiem pie Dzirnezera un Renesanses ielām Gaujas ciemā, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar adresāciju.

Ādažu vidusskolas stadionā plāno ierīkot automātisko laistīšanas sistēmu

Tāpat deputāti lēma par automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanu Ādažu vidusskolas stadionā. Šobrīd skolas stadionam ir augsta lietošanas noslodze – to izmanto gan Ādažu vidusskola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, biedrības "Futbola klubs Ādaži" un "RFS Academy Ādaži", gan novada iedzīvotāji. Lai futbola laukumu uzturētu labā stāvoklī, vitāli svarīga ir zāliena laistīšana. Šobrīd laistīšanai tiek izmantotas trīs ūdens padeves spices un 12 sprinkleri, kas ik pēc stundas manuāli jāpārvieto visā futbola laukuma zālienā. Tehniski pašvaldībai būtu nepieciešams patstāvīgi izveidot ūdens ņemšanas vietu un elektrības pieslēgumu.

Latvijas Futbola federācija atbalsta automātiskās ūdens laistīšanas sistēmas ierīkošanu Ādažu vidusskolas stadiona, ja par to tiktu pieņemts pašvaldības domes lēmums un tiktu noslēgts sadarbības līgums ar LFF. Automātiskās laistīšanas sistēmas izveidei būs nepieciešams 10 534 eiro pašvaldības līdzfinansējums, kas tiks ņemts no Sporta nodaļas 2024. gada budžeta. Laistīšanas sistēmu ierīkošanu veiks LFF.

Iepazīstas ar Tūrisma un rekreācijas attīstības plānu 2024. – 2027. gadam

Šīs dienas sēdē tika prezentēts arī Ādažu novada Tūrisma un rekreācijas attīstības plāns 2024. – 2024. gadam. Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komiteja tās 2022. gada 2. februāra sēdē pieņēma lēmumu par Ādažu novada Tūrisma stratēģijas izstrādi. Stratēģijas izstrādes gaitā, veicot iedzīvotāju anketēšanu, tika konstatēts, ka tūrisma nozares attīstībā ļoti būtisks aspekts ir brīvā laika pavadīšanas iespējas āra vidē, tāpēc dokumenta izstrādes gaitā tika mainīts tā nosaukums uz jaunu nosaukumu – "Tūrisma un rekreācijas attīstības plāns".

Plāna mērķis ir veidot noteikt pašvaldības politiku un rīcību tūrisma jomā, lai radītu pievilcīgu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī stiprinātu sadarbību starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot kvalitatīvu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu tūrisma un rekreācijas piedāvājumu visu gadu.

Publiskajai apspriešanai tiks nodoti divi saistošo noteikumu projekti

Publiskajai apspriešanai tiek virzīts saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 59/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu"". Plānotie grozījumi paredz, ka atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir tiesības saņemt arī transportlīdzekļu īpašniekiem ar III grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā.  Papildināts arī noteikumu  10.5 apakšpunkts, paredzot, ka Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, ir tiesības saņemt atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai.

Saistošo noteikumu projekts "Par publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā"  paredz kārtību, kādā izmantojami, tiek uzturēti un aizsargāti Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti aizsargjoslas platumā; kārtību, kādā tiek nodrošināta personu drošība publiskās atpūtas vietās un publiskajos ūdeņos; publisko ūdeņu krastu labiekārtošanas, uzturēšanas, stiprināšanas un krasta erozijas novēršanas nosacījumus un kārtību; laipu un piestātņu saskaņošanas, izvietošanas, izmantošanas un reģistrācijas kārtību publiskajos ūdeņos; sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtību; nosacījumus kuģošanas līdzekļu satiksmei publiskajos ūdeņos  un administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.


Iedzīvotājiem iespēja izteikt viedokli un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektiem būs laika posmā no 16. līdz 30. maijam. Aicinām būt aktīviem un iesaistīties!

Uzklausa informatīvu ziņojumu par pirmsskolas izglītības iestādi  Ūbeļu ielā 18, Ādažos

Ādažu novada Būvvalde iepazīstināja ar būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskatu par pirmsskolas izglītības iestādi Ūbeļu ielā 18, Ādažos. Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika no 28. marta līdz 26. aprīlim, bet ieceres prezentācijas sanāksme, kurā piedalījās 41 dalībnieks – 15.aprīlī. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā saņemtas elektroniski aizpildītas 212 aptaujas lapas, kurās lielākā daļa norādīja, ka būvniecības iecere viņus neietekmē. Pret izvēlēto vietu projekta realizēšanai, bet ne pret pašu projektu iebilda 63 respondenti.

Tika saņemti vairāki ierosinājumi un priekšlikumi būvniecības ieceres uzlabošanai, tai skaitā:

  • Lūgums izvērtēt apļa nepieciešamību, kas savieno Krastupes ielu un Ūbeļu ielu pie Ūbeļu ielas 18 zemes gabala. Priekšlikums neplānot gājēju un transporta kustību uz Krastupes ielas pludmali (pa grants ceļu) caur PII teritoriju.
  • Rast iespēju, pirms bērnudārza būvniecības un nodošanas ekspluatācijā vispirms tiek sakārtota ceļu infrastruktūra.
  • Iekļaut zaļos risinājumus.
  • Projektējot Krastupes ielas pārbūvi, paredzēt atbilstošu skaitu autostāvvietu, gājēju pārejas, guļošos policistus , lai automašīnu plūsma neapdraud bērnu drošību.

Virza apstiprināšanai "Jaunzariņi" detālplānojumu

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, tika lemts apstiprināt nekustamā īpašuma "Jaunzariņi" detālplānojumu. Pēc publiskās apspriešanas detālplānojums papildināts ar iesniegtajiem priekšlikumiem. Detālplānojums tiks virzīts apstiprināšanai kārtējā domes sēdē, kas notiks 30. maijā.