Jaunumi novadā

Vai esat domājuši par savas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumiem? Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”, kas  nosaka kārtību, kādā pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir uzlabot dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Līdzfinansējumu viena saimnieciskā gada ietvaros piešķir atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

Līdzfinansējuma atbalstāmās izmaksas ir: energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta izstrādes izmaksas. Līdzfinansējuma apmērs energoaudita veikšanai ir paredzēts 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 eiro, tehniskās apsekošanas veikšanai – 100% apmērā no mājas tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 eiro, savukārt būvprojekta izstrādei – 100% apmērā, bet ne vairāk kā 5000 eiro. Līdzfinansējumu vienai dzīvojamajai mājai katrai atbalstāmajai izmaksai var saņemt vienu reizi.

Līdzfinansējumu var piešķirt, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:
• dzīvojamā māja atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 2000. gadam;
• dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts līgums par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
• dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu, ar to saistīto izdevumu apmaksu un šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;
• māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (procentuālais sadalījums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem);
• mājas kopējā platība ir vairāk par 300m2 un neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.