Jaunumi novadā

Godātie novadnieki!

Aizvadītais gads Ādažu novadā bija ierobežotas izaugsmes gads, ko būtiski ietekmēja starptautiskā drošības situācija, kuras rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis turpināja iepriekšējā gadā sākušos cenu kāpumu precēm un pakalpojumiem, kā arī veidoja skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem.

Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis 2,6% (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī un Pierīgas reģionā. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt, minimāls dabiskais pieaugums, galvenokārt valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot arvien pieaugošu  intensitāti publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem būtiski pārsniedz to faktisko pieejamību.

Uzņēmējdarbība attīstās dažādos virzienos

Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2024. gada sākumā novadā bija reģistrēti teju 2000 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjoma un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju, dārzeņu un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī citu pārtikas izstrādājumu ražošanā), metālapstrādē, kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā. Novadā paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, kā arī nekustamā īpašuma komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers-Ainaži) vēl arvien ir vilinoša investoriem un attīstītājiem.

Investīcijas novada labiekārtošanā

Publiskās infrastruktūras uzlabošanai un plūdu riska samazināšanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve un tiks turpināta Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve, kā arī Atpūtas ielas un Ķiršu ielas pārbūve. Ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā. Podnieku ciematā pašvaldība sāks būvprojekta izstrādi jaunai pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī uzsāks būvprojekta izstrādi ielu infrastruktūras un vispārējās izglītības iestādei 1. – 9. klasei. Tiks turpinātas aktivitātes sagatavošanas darbam projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanas īstenošanai. Lai saglabātu līdzsvaru attīstībā un novada dabas pievilcībā iedzīvotājiem, pašvaldība turpina darbu pie videi draudzīgu risinājumu iedzīvināšanas publiskās ārtelpas plānošanā. Ļoti svarīgi ir  kopā ar iedzīvotājiem turpināt uzsākto Teritorijas plānojumu ar Satiksmes un Ainavas tematiskajiem plānojumiem. Vienveidīgas pārvaldības kārtības iedibināšanai centralizēto ūdenssaimniecības apgādes un siltumapgādes sistēmu uzturēšanai Carnikavas ciemā pašvaldība 2024. gadā nodos minēto sistēmu uzturēšanas funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām.

Budžeta prioritātes – izglītība, infrastruktūras uzlabošana, teritorijas apsaimniekošana

Budžeta prioritārā joma 2024. gadā ir izglītība (40%).

Plānojam pabeigt būvēt Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būvniecību, kā arī Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūvi, turpināsim būvprojekta izstrādi jaunai pirmsskolas izglītības iestādei Podniekos, Ādažos, kā arī paredzam izstrādāt vidusskolas programmu Carnikavā. Plānota arī profesionālās ievirzes iestāžu pakalpojumu un pieejamības uzlabošana, Ādažu vidusskolas ēkas rekonstrukcija, deinstitucionalizācijas veselības un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana, veicināšana un pakalpojumu paplašināšana. Turpināsies energoefektivitātes stiprināšana novadā – plānota tehniski ekonomiskā pamatojuma “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” izstrāde  un katlu mājas pārbūve Carnikavā. Tiks veikta  arī ceļu un ielu infrastruktūras rekonstrukcija novadā, veloceliņu un mobilitātes punkta projektēšana un būvniecība, plānota arī Baltezera kanāla mikromobilitātes infrastruktūras projektēšana un būvniecība u.c.. Paredzams, ka ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu būs iespējams uzsākt ilgi gaidīto Vecštāles ceļa rekonstrukciju. Novadā tiks plānoti veselības veicināšanas pasākumi un turpināsies dienas radošo nometņu īstenošana. Ādažu novada pašvaldība turpina darbu pie apvienotā Ādažu novada Teritorijas plānojuma izstrādes – KATRA viedoklis ir svarīgs, tikai sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nozaru speciālistiem varam izstrādāt efektīvu un funkcionālu Teritorijas plānojumu. Tā kā mūsu pašvaldība iestājas par atklātību pašvaldības darbā, aicinu visus iepazīties ar detalizētu ieskatu pašvaldības budžetā, lai ikviens zinātu, kāds līdzekļu apjoms atvēlēts katrai nozarei mūsu novadā!

Jauni rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veselības uzlabošanas nodarbības novada cilvēkiem un citi pasākumi sociālajā budžetā

Kopumā šogad sociālajam budžetam atvēlēti gandrīz 4 miljoni eiro budžeta līdzekļu. Dažādu veidu pabalstiem budžetā paredzēti 1 173 173 eiro līdzekļu, mērķdotācijai asistentu pakalpojumiem –  501  000 eiro, daudzbērnu ģimeņu atbalstam un atbalsta sistēmas nodrošināšanai –  210 200 eiro, pabalstam/līdzfinansējums par ēdināšanu (1 eiro dienā 5.-9. klasei) no septembra –  205  460 eiro, valsts dotācijai iedzīvotājiem energoresursu atbalstam –  50  000 eiro, specializētām darbnīcām deinstitucionalizācijas projektā – 10  250 eiro un deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumiem –  209 617 eiro, Dienas atbalsta un rehabilitācijas centra uzturēšanai –  402  247 eiro, iniciatīvu projektu konkursam biedrībām – 15 000 eiro,  Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai –  139  599 eiro, sociālā centra kopienu telpas "Kadiķis" uzturēšanai –  6  220 eiro, pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažos atvēlēti – 10 226 eiro un Carnikavā – 4 086 eiro, valsts dotācija, kas piešķirta Ukrainas pilsoņu atbalstam –  200  000 eiro.

Radošās darbnīcas, labāko skolēnu apbalvošana un citi izglītības projekti

Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei atvēlēti līdzekļi   408 799 eiro budžeta līdzekļu, t.sk., radošajām darbnīcām vasarā –  39 360 eiro, labāko skolēnu apbalvošanai –  25 320 eiro,  sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai profesionālo skolu izglītojamo nokļūšanai uz mācību iestādēm, speciālajām izglītības iestādēm –  18 000 eiro, mācību jomu koordinatoru aktivitāšu nodrošināšanai 6500 eiro skolēnu līdzfinansējumam dalībai konkursos – 3 000 eiro. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos  637 343 eiro. Lai nodrošinātu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir paredzēti  750 000 eiro, bet līdzfinansējumam privātajiem PII un bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzējiem – 1 865 620 eiro un privātām vispārējās izglītības iestādēm – 162 750 eiro.

Darbs ar jaunatni Ādažu novadā

Izglītības un jaunatnes nodaļā īpaši līdzekļi atvēlēti “Darbam ar jaunatni”, kam piešķirti 76 592 eiro budžeta līdzekļu: 61 541 eiro atvēlēti, lai varētu nodarbināt vismaz 100 skolēnu vasaras nodarbinātībā, 4000 eiro piešķirti jauniešu iniciatīvu projekta konkursam, 11 051 eiro tiks izlietoti materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai, jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī darba ar jaunatni attīstības īstenošanai, lai veicinātu darba ar jaunatni attīstību Jauniešu telpās, Carnikavā, un visā Ādažu novada teritorijā.

Pirmsskolas celtniecība, ceļu infrastruktūra, veloceļa projektēšana "Rīga-Carnikava" un citi nozīmīgākie investīciju projekti

Ādažu pilsēta ir novada pakalpojumu centrs, kur īpaši bērniem vienuviet tiek piedāvāts pilns pakalpojumu grozs izglītības jomā. Turpmākai kvalitatīvai skolas un pēcskolas pakalpojumu pieejamībai un tās attīstībai pilsētā ir pieņemts vēsturisks lēmums – iegādāties nekustamo īpašumu, kuram tuvākā nākotnē svarīgi uzsākt skolas, sporta un ceļu infrastruktūras projektēšanu, veidojot sasaisti ar citiem jau pieejamiem pakalpojumiem Ādažu pilsētā.  2024. gadā nozīmīgākie ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētie investīciju projekti un konkursi (2 645 689  eiro): nekustamā īpašuma iegāde skolas celtniecībai Podniekos, Ādažos, 1 037 000 eiro, maģistrālā  veloceļa izbūve Rīga-Carnikava 397  337 eiro, Gaujas pretplūdu projekta realizācija, turpinot iedzīvotāju aizsardzību no plūdu draudiem, 452 895 eiro, pastaigu taka gar Baltezera kanālu 207 440 eiro, dalība “LIFE BauhausingEurope” projektā – pašvaldības ēkas Pirmā ielā 42, Ādažos, atjaunošana un tās apkaimes pārveidošana 168 527 eiro, “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” būvprojekta izstrādei 145 650 eiro, nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumu projekta aprēķiniem – 120  000 eiro, “Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas aktivitātēm Ādažu novadā” (EUCF projekta ietvaros)
50 458 eiro,  pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts  44 284 eiro, konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” – 40 000 eiro, Ādažu uzņēmējdarbības veicināšanas programma (sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu) – 25 000 eiro, iniciatīvu atbalsta konkurss – 10 000 eiro.

Izglītības iestāžu darbības nodrošināšana

Izdevumi izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 2024. gadā paredzēti  24 609 695  eiro apjomā.

Ādažu vidusskolai paredzēti 8 531 592 eiro budžeta līdzekļu, t.sk.: mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem 4 376 407 eiro, pirmsskolas izglītības nodrošināšanai un uzturēšanai 370 450 eiro, projektu “Erasmus+” īstenošanai 266 093 eiro, mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai sākumskolā 166 307 eiro, projekta “Skolas soma” realizācijai 14 485 eiro. 2024. gadā plānotas šādas investīcijas: Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana 870 000 eiro, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana 70 000 eiro, galdi un krēsli C korpusa 2. stāva klasēm 150 komplekti 36 000 eiro, Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas fasādes  atjaunošanas projekta pabeigšana 34 497 eiro, optiskās datu pārraides nodrošināšana Ādažu vidusskolā 17 820 eiro, Ādažu vidusskolas ēkas C korpusa otrā stāva tualešu pārbūve (bērnudārza pārbūve) 12 000 eiro.

Carnikavas pamatskolai paredzēti 2 139 500 eiro , t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem un ēdināšanai, projektu “Erasmus+”, “NordPlus” un “Skolas soma” realizācijai. 2024. gadā plānots finansējums papildu trīs 1. klašu uzņemšanai 57 232 eiro.

Pirmsskolas izglītības iestādei “Strautiņš” ieplānoti 2 321 468 eiro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 413 462 eiro. 2024. gadā plānotas investīcijas ēkas specifiskiem remontiem 50 000 eiro un interneta tīkla sakārtošanai 20 000 eiro, vēsturisko ieejas 2 vārtu, 4 vārtiņu maiņa un 6 stabu remonts 12 000 eiro, piekļuves sistēmas automatizācija (kodi vārtiem un ieejas durvīm) 11222 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavēji” 1 447 836 eiro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 158 733 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādei “Riekstiņš” 1 594 129 eiro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 238 164 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūra” 1 451 440 eiro, t.sk.  mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 152 284 eiro.

Ādažu novada Mākslu skolai 1 647 206 eiro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai 651 117 eiro un jaunu datoru iegādei 9 000 eiro. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai 706 578 eiro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai 314 606 eiro.

Finansējums, kas pārskaitāms citām pašvaldībām, par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados, plānots 750 000 eiro apmērā. Finansējums bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs 2 861 690 eiro.

Spilgta sporta un kultūras dzīve, novada svētki

Ādažu novada Kultūras centram paredzēti 638 050 eiro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 164 500 eiro. 2024.gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa uz energoefektīvu aprīkojumu.

Carnikavas Tautas namam “Ozolaine” 485 180 eiro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 176 650 eiro. 2024.gadā plānota jaunas skaņu tehnikas iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai.

Carnikavas Novadpētniecības centram 172 588 eiro, tūrismam 30 540 eiro, Ādažu bibliotēkai 153 395 eiro, Carnikavas bibliotēkai 64 814 eiro.

Sportam un sporta infrastruktūrai 765 645 eiro, t.sk. atbalstam sportistiem un sporta organizācijām 83 125 eiro, sporta pasākumu rīkošanai 65 580 eiro un āra trenažieru uzstādīšanai pie Ādažu stadiona 26 310 eiro.

Lepojos, ka Ādažu novada iedzīvotāji ir aktīvi un iesaistās novada attīstībā, turpināsim investēt arī iniciatīvu atbalstā! Lai mums kopā izdodas! Kopā Ādažu novadā!

Karīna Miķelsone, Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja