Iesniegumu iesniedz pašvaldībai par tās kompetencē esošajiem jautājumiem.

  • Iesniegumā norādiet savu vārdu un uzvārdu, adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas mums palīdzētu ar Jums sazināties. Juridiskajai personai jānorāda nosaukums un juridiskā adrese.
  • Iesniegumu var iesniegt rakstveidā vai elektroniski. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: ar drošu elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem – e-pasts dome@adazi.lvE-adrese. Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot  E-adresi.
  • Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.
  • Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
  • Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, pašvaldība attiecīgo iesniegumu pieņem zināšanai un izmanto savā darbā atbilstoši iesnieguma saturam. Informāciju par iesniegumu iesniedzējs var saņemt Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

Ar domes un Klientu centru apmeklētāju pieņemšanas laikiem un speciālistu kontaktinformāciju aicinām iepazīties sadaļā KONTAKTI.