Jaunumi novadā

Brauktuve, ietve, stāvlaukums, apgaismojums, bērnu rotaļu laukums, soliņš vai velosipēdu novietne? Ja vēlaties uzlabot vidi savā daudzdzīvokļu mājas pagalmā, aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam.

Spēkā stājušies saistošie noteikumi “Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Noteikumu mērķis ir veicināt mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai, satiksmes organizācijai, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, vienlaikus nodrošinot labiekārtotas vides pieejamību.

Noteikumi paredz, ka līdzfinansējuma piešķiršanas process tiek organizēts divos posmos – pirmajā pašvaldība izskata pieteikumu projekta iecerei, bet otrajā – izskata iesniegumu līdzfinansējuma piešķiršanai pēc projekta izpildes. Pieteikumus var iesniegt ne vairāk kā divām aktivitātēm kalendārā gada laikā, reizi gadā būvprojekta izstrādei, kā arī ne biežāk kā reizi piecos gados vienām un tām pašām realizētajām aktivitātēm.

Atbilstoši noteikumiem līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:

  • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai 70% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro;
  • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) 50% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
  • apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai 70% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;
  • citam labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) 50% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;
  • būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai 50% apmērā no izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro