Statuss:
Īstenošanā
Uzaicinājums veselības pakalpojumu sniedzējiem pieteikties telpu nomai Garajā ielā 20, Carnikavā
  • Līdzfinansētājs:
ZM un LAD

 

 

  • Īstenošanas laiks: 2024.-2025.
  • Kopējās izmaksas: 19 867,60 euro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 12 660,14 euro, pašvaldības finansējums – 7 207,46  euro

Projekta kopsavilkums:

Projekts tiks īstenots biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā atklāta konkursa ietvaros, rīcībā ELFLA3 “Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Tiek plānots īstenot projektu “Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību” Garā ielā 20, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. Projekta ietvaros plānots labiekārtot Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publisko ārtelpu, izveidojot savienojošu gājēju celiņu vietā, kur gājēji šobrīd šķērso zālienu, padarīt pievilcīgu skolas galveno ieeju, izveidojot koka terasi, uzstādot soliņus, atkritumu urnu un ierīkojot norobežojošus apstādījumus.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 19 867,60 euro (tajā skaitā 12 660,14 euro Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, un pašvaldības līdzfinansējums 7 207,46 euro).

Projekta īstenošanas termiņš ir 2025. gada 1. septembris.

Uzaicinājums veselības pakalpojumu sniedzējiem pieteikties telpu nomai Garajā ielā 20, Carnikavā