Tips
Detālplānojumi
Gads
2023

Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 5 § 18) par Saistošo noteikumu Nr. 6/2023 “Par Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Jaunzariņi”, “Jaunkatlapas”, “Miķeļi”, “Provinces” un “Mežārputni” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu daļā” apstiprināšanu.

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek atcelti Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 “Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Jaunzariņi”, “Jaunkatlapas”, “Miķeļi”, “Provinces” un “Mežārputni” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” daļā – zemes vienībā “Jaunzariņi”, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 009 0025).