apspriešana - attīstības programma

Ar Ādažu novada pašvaldības 2024. gada 28. marta lēmumu Nr.121 “Par aktualizētā Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna sabiedrisko apspriešanu” tiek uzsākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna sabiedriskā apspriešana no 2024. gada 8. līdz 23. aprīlim.

Rakstiskus priekšlikumus aktualizētā Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna papildināšanai var iesniegt līdz 2024. gada 23.aprīlim (ieskaitot) Ādažu novada pašvaldībā, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 23.aprīlim plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Inga Pērkone (27336847, inga.perkone@adazi.lv).

Ar aktualizēto Attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu var iepazīties pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu pašvaldību tīmekļvietnē www.adazunovads.lv.

SAZIŅAI:

Inga Pērkone

Nodaļas vadītāja - 238.kab.
inga.perkone [at] adazunovads.lv